Kommunen informerar om VA 2013-11-09

Kommunen informerar om VA 2013-11-09

Category : Uncategorized

Kommunen informerar 300Sammanfattning från kommunens information vid Håtö tomtägareförenings extra föreningsmöte 13-11-09

Från kommunen informerade

 • Alex Barsati, projektledare Håtöområdet
 • Joel Westergren BYLERO, konsult, arbetar med markfrågor
 • Hanna Leife, Bygg- och miljökontoret, har tillsynsansvaret

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att Håtö-området skall vara ett kommunalt VA-verksamhetområd.

Kommunens tjänstemän verkställer kommunfullmäktiges beslut

Bestämmelserna vilar på lagen om kommunala vattentjänster samt EU-direktiv.

Kommunen ansvarar allmänt för att dricksvattnet håller rätt kvalitet. Alex gjorde en utvikning kring frågan om dricksvattenkvaliteten under sommaren 2013 då det i media skrevs om vattenkvalitet i Norrtälje. Alex underströk att den varma sommaren har påverkat bioverksamheten i råvattentäkten Erken, detta har gjort att kommunen behövt ändra behandlingen av vattnet vilket påverkat smaken. Kvaliteten har dock aldrig varit dålig. När vårt område anslut beräknas vatten komma från Mälaren.
Kommunens genomförande

Kommunen har som skyldighet att avlägsna avlopp och leverera vatten till respektive tomtägare.

 • Leveransen sker fram till en halv meter utanför tomtgränsen.
 • Var inkopplingspunkten placeras längs tomgränsen görs upp mellan kommunen och den enskilde fastighetsägaren
 • Kommunen upprättar förbindelspunkten
 • En avstängningsventil som reglerar vattentillförseln sätts vid förbindelspunkten. Denna hanteras av kommunen
 • Inget vattenuttag får ske på egna tomten uppströms vattenmätaren
 • Vattnet kan stängas av vid förbindelsepunkten men detta regleras av kommunen. En spol/inspektionsbrunn för avloppet upprättas också vid förbindelspunkten, denna hanteras också av kommunen.
 • Förbindelsepunkten får enbart regleras av kommunen och kan ske på uppmaning av fastighetsägaren. Eventuell avstängningen/påsättning av vatten som sker på fastighetsägarens uppmaning är avgiftsbelagd.
 • Fastighetsägaren skall upprätta en vattenmätarplats inne i fastigheten, regler för detta finns på kommunens hemsida.

Kommunen ansvarar för – och förvaltar nätet fram till tomtgränsen.

Kontraktet sker mellan fastighet och kommun. Inte fastighetsägaren och kommunen.

Finansiering

VA (vatten och avlopp)-verksamheten på kommunen är avgiftsfinansierad via vattentaxan (ej via skatter). VA-verksamheten får inte gå med överskott.

Utbyggnaden av VA-nätet i området finansieras dock via en engångsavgift som kallas anläggningsavgift. Exempel på avgiften

 •     <= 1500m2  214 059 kronor
 •     2500m2 eller mer 260 718 kronor

Principen med olika avgifter för olika tomtstorlek bygger på att kostnaden för kommunens ledningsdragning blir högre då avståndet mellan förbindelsepunkterna ökar när tomterna generellt blir större.

 • Taxan kommer inte ändras under 2013 eller 2014 men den kan ändras av kommunfullmäktige efter 2014.
 • Anläggningsavgift tas ut efter att förbindelsepunkten finns tillgänglig (funktion för vatten och avlopp tillgänglig) för fastighetsägaren
 • Anläggningsavgift kommer aldrig bli olika inom Håtöområdet även om förbindelsepunkterna inte färdigställs samtidigt

Projektgenomförande

 • Projektet kommer genomföras genom totalentreprenad
 • Troligtvis under december 2013 kommer förfrågningsunderlaget gå ut.
 • Under våren 2014 startar entreprenaden
 • Produktionstiden beräknas till 22-26 månader.
 • Vattenfall deltar i projektet och kommer i samband med VA-projektet markförlägga vissa högspänningsledningar
 • Ethernet kommer se till att tomrör för fiberkabel kommer läggas ned samtidigt
 • Kommunen tillhandahåller pumpstation till varje fastighet där självfall inte kan åstadkommas från fastighetsägaren till den kommunala förbindelsepunkten
 • Kommunen ansvarar för driften och underhållet av pumpstationen

Om man har fler frågor går det att nå kommunen genom
kontaktcenter@norrtalje.se
Tel 0176-71 000
www.norrtalje.se/va

Här kan du ta del av presentationen som Norrtälje kommuns Vatten- och avloppsavdelning höll om Verksamhetsområde för vatten & avlopp Håtö

Anteckningar skrivna av

Gunnar Berg