Protokoll fört vid extra föreningsmöte 2013-11-09

Protokoll fört vid extra föreningsmöte 2013-11-09

Category : Uncategorized

Föreningsmöte_2013-11-09

Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Patrik Finne och Bo Nilsson valdes

Justering av röstlängd.

Det antecknades att 101 medlemmar var röstberättigade vid mötet varav 13 via fullmakt. Röstlängden godkändes.

Mötets stadgeenliga utlysande.

Det fastslogs att mötet var stadgeenligt utlyst.

Beslut att uppdra åt styrelsen att slutförhandla och teckna avtal med Norrtälje kommun och Vattenfall om upplåtelse av mark för förläggning av ledningar, pump- och transformatorstationer i enlighet med de på årsmötet presenterade avtalsförslagen.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

En fråga som togs upp var hur befintliga ledningar skulle skyddas i samband med anslutning till vatten och avlopp. Mötet bestämde att styrelsen ska verka för att det skrivs in i avtalet att kommunen tar ansvar för att nuvarande ledningar inte skadas.

En medlem frågade om styrelsens kompetens att sluta avtal med kommun och Vattenfall. Ordföranden Lars-Göran Uddholm besvarade frågan med att advokat Lars Gärdlund, tillika medlem i Håtö tomtägareförening, med kompetens i fastighetsfrågor, har lovat att vara styrelsen behjälplig.

Mötet avslutades

2013-11-29

Annika Engström

Sekreterare

Kopia på det justerade protokollet från det extra föreningsmöte 2013-11-09 finns här.