Anteckningar från Håtö tomtägareförenings sommarmöte 2014-07-26

Anteckningar från Håtö tomtägareförenings sommarmöte 2014-07-26

Category : Uncategorized

Ett sextiotal deltagare kom till Håtö tomtägareförenings sommarmöte som hölls på Haget. Det var en varm och solig dag varför vi samlades i skuggan under dansbanans tak. På grund av det omfattande strömavbrottet på Håtö strax innan mötet blev kaffekokningen lidande, men det påverkade inte den goda stämningen.

Mötet inleddes med att ordförande Lars-Göran Uddholm hälsade deltagarna välkomna. Han sa att mötet ska ses som ett komplement till föreningens formella årsmöte och att syftet med möte är att under avspända former informera och diskutera aktuella frågor för föreningen.

Vatten och avlopp
Lars-Göran fortsatte sedan med frågan om den kommunala utbyggnaden av vatten och avlopp på Håtö. Han berättade att kommunen nu har tecknat avtal med alla föreningar på Håtö-området och att upphandling av entreprenör för utbyggnaden pågår. Sista datum för inlämning av anbud på totalentreprenaden var just denna dag (14-07-26) och att val av entreprenör beräknas ske i slutet av augusti. Den utvalde entreprenören ansvarar sedan under september för att utföra detaljprojektering. Grävarbetena kommer att börja tidigast i oktober, efter det att de sommarboende lämnat området. För att så snabbt som möjligt få en god genomströmning av vatten genom rören är kommunens önskemål att huvudstråken ska byggas ut först. Men exakt hur och i vilken takt utbyggnaden ska ske finns det idag inget svar på, då det ingår i entreprenörens åtagande att planera.

Den kommunala anslutningsavgiften kommer först att debitera när hela den utbyggnaden av området är klar, vilket tidigast är under 2016.

Varje fastighetsägare ansvarar för arbetet med installationen på sin fastighet. Styrelsen anser inte att föreningen bör göra någon gemensam ramupphandling av entreprenörer som medlemmarna kan ropa av. Däremot så kan styrelsen hålla i information om entreprenörer och på olika sätt hjälpa till med att sammanställa och sprida medlemmarnas erfarenheter.
När kommunens upphandling är klar och mer information finns avser styrelsen arrangera ett informationsmöte för medlemmarna med kommunen.

Avslutningsvis ställdes en fråga om det vore möjligt för föreningen att stycka av och sälja tomter för att bidra till medlemmarnas finansiering av anslutningsavgifterna. Något sådant har inte undersöks, utan detta är en helt separat fråga och något som skulle kräva ett eget beslut på föreningens årsmöte.

Våra allmänningar
Styrelsesuppleant Lars-Göran Johansson har åtagit sig att tillsvidare vara föreningens tillförordnade förvaltare. Föreningen har fortsatt en vakant styrelseplats och möjligheten finns för den som är intresserad att hjälpa Lars-Göran med förvaltningssysslorna.

Grunden för Håtö tomtägareförenings skötsel av skogen är en skogsvårdsplan. Den nuvarande planen sträcker sig fram till 2018. Lars-Göran tog upp behovet av att redan nu börja diskutera inriktningen och direktiv för föreningens nästkommande skogsvårdsplan. Han frågade om mötets synpunkter på att vi i vår nästa skogsvårdsplan utgår från att vårt område är av fritidskaraktär, snarare än att se det som ett skogsbruksområde. Konkret skulle det t.ex. innebära att man ökade andelen lövträd gentemot barrträd. Mötet diskuterade frågan och det framfördes olika uppfattningar. Ett fortsatt arbete behöver göras för att bereda frågan innan en ny plan behöver tas fram.

Rishögarna från skogsarbetena 2013 har nu körts bort. Det framkom dock synpunkter på att det fortsatt finns en rishög kvar på området. Huruvida denna var en rest från skogsarbetet eller om det var ris från medlemmarnas fastigheter var oklart. Lars-Göran konstaterade att det är dyrt att behöva anlita entreprenörer för alla enklare markarbeten och diskussionen kom därigenom in på hur vad vi kan göra för att utveckla vår samverkan för underhåll av föreningens allmänningar.

Underhåll av allmänningar
Tidigare har föreningen haft en officiell städdag på hösten och en på våren. En erfarenhet från dessa var att det inte var engagerande för medlemmarna att göra arbeten långt ifrån den egna fastigheten. Lars-Göran Uddholm föreslog därför att pumpgrupperna skulle kunna vara en bra administrativ indelningsgrund för föreningens arbete med att planera och genomföra löpande skötsel av allmänningarna. Pumpgruppernas uppdrag skulle därigenom utökas, från att idag ha hand om pumpgruppens vatten och midsommarfirandet till att även ta ett ansvara för den löpande skötseln av allmänningar i närområde.

Frågan ställdes vilken roll som bryggorna och byggbasarna bör ha. Inget utesluter att även dessa kan ha en aktiv roll, men bryggorna har inte lika många medlemmar som pumpgrupperna och deras medlemmar bor i vissa fall inte intill sin brygga.

En synpunkt framfördes om att styrelsen bör fastslå vilken dag på våren och hösten som ska vara städdag och att sedan planering och genomförandet överlåts till respektive pumpgrupp. Föreningen ska enligt den gamla traditionen bekosta korv och dricka för de som deltar i arbetet.
Styrelsen jobbar vidare med frågan och återkommer med ett förslag.

Badplatser
På samma sätt som föreningen har byggbasar föreslogs att föreningen även ska ha ansvariga för föreningens två badplatser.
Roland Kärvestad åtog sig uppdraget att vara föreningens ansvarige för Trampolinbadet. 
Föreningen söker nu även en ansvarig för den lilla badplatsen i Brusmarsviken.

Bryggor
Då föreningens bryggansvarige Gunnar Berg var på resa presenterade Staffan Hagnell punkten. Föreningen har idag 12 bryggor och en sjösättningsramp att förvalta. För 2014 finns 178 betalda bryggplatser.

Den 5 juni hölls bryggbasmötet där man gick igenom behov och planer för bryggorna. I september planeras att skrota brygga H. Kommande större händelser för 2015 är att den befintliga K-bryggan ersätts med en ny brygga. Den gamla K-bryggan får dock en fortsatt användning i Brusmarsviken, där den kommer att läggas intill dagens AK-brygga. Under 2015 avser man även att avveckla E-bryggan, vilken är fallfärdig och endast har 3 betalande platser. Om budgeten medger kommer även sjösättningsrampen att åtgärdas för att kunna hantera större släp.

Webb och information
Arbetet med att komplettera medlemsregistret med e-postadresser har påbörjats. Så långt har vi fått in 27 e-postadresser till medlemmar. Medlemmarna uppmanas att sända in sina adresser till föreningens sekreterare Staffan Hagnell, shl@ip.se.

Föreningens webbplats håtö.se har under våren och sommaren besöks av mellan 5-50 personer per dag. På frågan till mötesdeltagarna om de besökt webbplatsen svarade ca hälften att det har gjort det.

Övriga frågor
Styrelsen ombads att undersöka ifall den delen av cykelvägen till Spillersboda över Brusmarängen på föreningens mark, kan förbättras.

Utvärdering av mötesformen
Avslutningsvis frågade ordförande om mötesdeltagarna upplevt mötet som värdefull och om det bör upprepas nästa sommar. På detta svarade mötet unisont ja.
Mötet avslutades.

Vid protokollet
Staffan Hagnell