Studie av näringsläckage från enskilda avlopp på Håtö

Studie av näringsläckage från enskilda avlopp på Håtö

Category : Uncategorized

VidarFör att undersöka vilken effekt Norrtälje kommuns utbyggnad av kommunalt VA faktiskt har för att minska näringsflöden till Östersjön startas nu en studie där Håtö-området kommer att ingå.

– Jag gör en enklare miljöutredning på Håtöviken och ska försöka ta fram en metod för att se näringsläckage från just enskilda avlopp. Sådana mätningar görs inte idag, utan man har använt sig av schabloner förklarar Vidar Eriksson Nykäinen som studerar till geolog vid Stockholms Universitet och gör nu sitt examensarbete i samarbete med utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje.

– Det ska jag göra genom att jämföra Brevik som har en 100% anslutning till kommunalt VA mot Håtö-området, som ännu inte anslutits. Jag kommer att ta prover i diken och mindre vattendrag och skulle även, med er tillåtelse, vilja ta några prover på grundvattnet och behöver då tillgång till råbrunnsvatten. Jag kommer även att undersöka näringsvärdena i bottensedimenten i själva viken.

– Det finns mätdata och utredningar gjorda som är liknande mina. Bl.a. en relativt omfattande miljöutredning på Norrtäljeviken. Det finns även utredningar på sjöar som är hårt belastade av fritidshusområden. Sådana utredningar kräver mätningar över lång tid, och det är tanken att fler examensarbeten liknande mitt ska göras i framtiden Håtöviken för att se förändring över tid. Mitt är det första och blir basen för framtida mätningar säger Vidar.

– Att kunna knyta näringsämnen till just enskilda avlopp är en svår uppgift och har inte gjorts i Sverige vad jag kunnat se. Jag ska göra isotopanalys på kväve och kol, som skiljer sig beroende på vilken källa de kommer ifrån. Näringsläckage från enskilda avlopp har en högre andel av de tyngre kväve och kol isotoperna jämfört med andra källor (t.e.x jordbruk). Min förhoppning är även att mäta halten av något ämne som inte bör finnas i vattnet naturligt utan är direkt kopplat till mänsklig aktivitet (typ koffein). Men det är inte säkert att det går att lösa.

– Det kan vara som så att det inte går att se någon skillnad alls mellan områdena och då blir min slutsats att man inte kan använda denna metod för att mäta näringsläckage från enskilda avlopp. Vi får se vad som visar sig, jag har inte hela planen klar för mig än avslutar Vidar.

Styrelsen vill önska Vidar all lycka till i hans forskargärning!