Föreningens sommarmöte 26 juli 2015

Föreningens sommarmöte 26 juli 2015

Category : Uncategorized

Sommarmöte2015-2För andra året i rad höll Håtö Tomtägarförening sitt sommarmöte för att under otvungna former gå igenom föreningens angelägenheter. Till mötet kom över 100 deltagare som trotsade molnen och den starka blåsten. Mötet började med en gemensam fika varefter föreningens ordförande Lars-Göran Uddholm hälsade alla välkomna.

Först på agendan var frågan om kommunens utbyggnad av vatten och avlopp i området. Lars-Göran berättade att detaljplaneringen har tagit längre tid än planerat, men att arbetet nu kommer att fortsätta. Fortfarande gäller att vårt område ska vara klart under Q4 2016. Vi är det sista stora området som får utbyggnaden innan kommunen gör sitt omtag av den fortsatta VA-utbyggnaden. Fiber och Vattenfalls högspänningsledningar grävs också ner, vilket kommer att ge oss än bättre driftsäkerhet. Detaljerna kring framtida Internettjänster är dock fortsatt oklara.

Näst på dagordningen presenterade Lars-Göran Johansson, föreningens förvaltare, arbetet med att underhålla våra allmänningar. Slåttern genomfördes tidigare än vanligt i år och Lars-Göran berättade att flera platser som tidigare har varit öppna nu håller på att växa igen. Vi behöver tillsammans upprätta en slyrensningsplan. Den enligt skogsvårdsplanen planerade avverkningen innanför Rävgaddsvägen får vänta tills VA-arbetet i området är klart. I stället ses möjligheterna över för att rensa sly vid ängen där Brusmarvägen delar sig och fd kiosktomten nära Knektnäset.

Ett stort tack framfördes till Jörgen Flodin som själv har sett till att klippa fotbollsplanen vid dansbanan. Fler sådana initiativ välkomnas! För att hålla nere våra underhållskostnader är det viktigt med att arbeten kommer i gång i alla städområdena. Våra städområden är indelade efter våra gamla pumpgrupper. En viktig uppgift för städområde är att se över sina behov av slyröjning och engagera de boende i området i arbetet. Styrelsen ska under hösten gå igenom och se över att det verkligen finns en ansvarig för respektive städområde.

Planen på en promenadslinga runt Håtö har mottagits väl. Viss röjning och uppmarkering har skett, men en bättre märkning av slingan behövs. Lars-Göran Johansson bad om hjälp med jobbet och uppmanade frivilliga att kontakta honom.

En vassröjningsplan för området har tagits fram tillsammans med Dan Svennberg från Fiskevårdsföreningen. Lars-Göran Johansson påpekade att Fiskevårdsföreningen därigenom också har tagit sig an en viktiga miljöfråga för området. Årets vassröjning genomfördes med hjälp av två vassröjningsmaskiner. Vid tre tomter i Lermaren passade även de boende på att till självkostnadspris få vassen röjd.

Också Trampolinbadet har fått sig en upprusning med ny sand, slyränsning, reparation av möbler och inte minst en helt ny brygga. Än så länge har vi kvar den gamla bryggan också, men den ska bjudas ut till försäljning.
Det är snart dags för att påbörja arbetet med nästa skogsvårdsplan. Som sagts vid tidigare mötet är ambitionen att planen ska utformas för Håtö som ett rekreationsområde snarare än för maximal fibertillväxt.

Vid frågestunden framfördes att det finns ett problem med lera som på stigarna vid Brusmarängen. Även om regnet har varit speciellt besvärligt detta år är det troligt att problemet återkommer. Ett annat problem är att det har fallit stora grenar över promenadstigen innan bron vid Lermaren. Vi behöver tillsammans hålla koll på träd som kan utgöra fara.

Föreningens utsedda jägare informerade om skyddsjakten. Vildsvin har synts i område och de finns på Rådmansö. Bedömningen är dock att vi ännu inte har några större problem med vildsvin. Ett bra sätt att undvika problem med dem är att många rör sig i området.

Gunnar Berg, bryggansvarig för Håtö Tomtägarförening, berättade att föreningen har 12 bryggor med totalt 150 båtplatser. Det finns idag lediga byggplatser. Alla bryggbasar träffas en gång per år och gör en förvaltningsplan. I år har K-bryggan bytts ut och iläggningsrampen kommer att förbättras. Gunnar tar tacksamt emot förslag och idéer kring våra bryggor, t.ex. om hur vår stenkistebrygga kan renoveras. En fråga som ställdes var ifall det skulle underlätta om föreningen köpte in alla Y-bommar.

Staffan Hagnell, som ansvar för web och information, berättade att vi får in allt fler e-postadresser, men att vi fortsatt ber de som ännu inte har gjort det att sända sin e-postadress till annette_redtzer@tele2.se. Att avskaffa det årliga utskicket av inbetalningsavin är inte aktuellt, men vi kommer att sända information till dem som uppgivit sin e-post, så som t.ex. kallelsen till sommarmötet. Då det förmånliga portot för föreningsbrev avskaffats kommer vi inte att sända ut informationen ”Värt att veta” per brev utan den flyttas nu till webben, håtö.se.

Under våren har ett flera nyheter publicerats på vår webb. Staffan uppmanade de som har tips om nyheter att höra av sig.

Lars-Göran Uddholm avslutade mötet med att tacka alla besökare. Han ser att sommarmötet nu har blivit en tradition och hoppas att vi får lite bättre väder då vi åter ses på sommarmötet 2016.