Svar på frågor om VA-utbyggnaden

Svar på frågor om VA-utbyggnaden

Category : Uncategorized

Anslutning_500x

Här kommer svaren från Norrtälje kommun på de frågorna som ställdes på föreningens årsmöte.

Som ni kan se så var det inte riktigt som sas på mötet utan anläggningsavgiften kommer tas ut etappvis i takt med att man blir påkopplad. Det kommer alltså inte att ske samtidigt.

Betalningen av anläggningsavgiften

Betalningen av anläggningsavgiften ska enligt lag alltid ske när förbindelsepunkten är upprättad, driftsatt och meddelad till lagfaren ägare. Eftersom det är etappvis driftsättning, kommer fakturorna att skickas ut löpande.

Mer information om vad som ska göras för att ansluta sig till det kommunala VA-nätet kommer att skickas ut samtidigt med fakturan och meddelandet om att förbindelsepunkten är upprättad och driftsatt.

När man får göra påkopplingen på förbindelsepunkten

Arbeten på egen tomt får utföras först efter att området är driftsatt, fakturan är betald och servisanmälningen har handlagts. Detta då dels det krävs en anmälan enligt Plan- och bygglagen om att man ska ansluta sig till kommunalt VA och för att det också krävas marklov att utföra själva schaktarbetena.

Två blanketter ska skickas in till kommunen, de är:

 1. Servisanmälan/Ansökan. Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät
  För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en Servisanmälan/Ansökan lämnas in till Vatten- och avloppsavdelningen.
 2. Anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL)
  Innan anslutning ska även en Anmälan enligt plan- och bygglagen lämnas in till Bygg- och miljökontoret. Anmälan krävs för de arbeten som ska göras inom den egna fastigheten.

Arbeten på den egna fastigheten får inte ske förrän Bygg- och miljönämnden meddelat ett beslut om startbesked. Om arbeten utförs eller anslutning sker innan ett startbesked finns ska bygg- och miljökontoret, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift.

Vid telefonsamtal med Bygg- och miljöavdelningen samt VA-avdelningen 2016-03-18 har vi fått entydiga besked om att den kommunala beslutsgången är följande:

 • När kommunens entreprenad är avslutad, så godkänner Vatten- och avloppsavdelningen den inlämnade servisanmälan, samt meddelar detta till Bygg- och miljökontoret.
 • Bygg- och miljökontoret fattar då beslut och meddelar startbesked.
 • Först då är det tillåtet att påbörja arbetet på egna tomten.
  Detta innebär att det inte är möjligt att påbörja arbetet på egna tomten innan kommunen är färdig att ta VA-nätet i drift, dvs för de första fastigheterna senare i höst.

Mera information

För frågor om bygg- och marklov hänvisar vi till Bygglovsenheten på kommunen. Kommunen tipsar också om att följa informationen som läggs ut om VA-utbyggnaden på Håtö på http://www.norrtalje.se/hato.