Föreningens sommarmöte 2016

Föreningens sommarmöte 2016

Category : Uncategorized

Sommarmöte 2016

 

 

 

 

Det var för tredje året i följd som Håtö Tomtägareförening höll ett sommarmöte för att under otvungna former gå igenom föreningens angelägenheter. Till mötet kom över 150 deltagare.

Mötet började med att föreningens ordförande Lars-Göran Uddholm hälsade alla välkomna. Han berättade att den första stora föreningsfrågan han minns var om man el skulle dras in eller till föreningen. Många var tveksamma och tyckte att det då skulle blir som i staden. Vi står återigen inför utbyggnaden av vår infrastruktur, denna gång av kommunalt VA och av fiber för bredband.

Ekonomi

En kort presentation gjordes av föreningens ekonomi av föreningens kassör, Birgitta Markén Modigh. Det konstaterades att vår ekonomi är god inte minst tack vara de intrångsersättningar föreningen har erhållit till följd av VA-utbyggnaden och tack vara att bryggupphandling blev billigare än beräknat.

Bryggor

Då Föreningens bryggansvarige Gunnar Berg hade förhinder, presenterades förvaltningen av föreningens bryggor av Anders Lundsten. Anders sammanfattande att föreningen har 11 båtbryggor och 167 båtplatser. Det finns i dag 12 är lediga platser.

Det årliga bryggbasmöte hölls den 11 juni. Frånsett E och A bryggan konstaterade man att bryggorna är hyfsat ok överallt och att de endast behöver göras mindre underhållsarbeten. Då vi har ett överskott av platser och ett stort underhållsbehov för E-bryggan (det ligger inte några båtar där i dagsläget) har ett beslut tagits om att göra om den till en reproduktionsplats för fisk. Rampen ut på bryggan kommer att tas och det kommer lägger ut bojar runt om för att förhindra att den beträds. Om det senare visar sig att vi får ett ökat behov av båtplatser kan ett nytt beslut fattas om att rusta upp bryggan.

Diskussion om våra bryggor

Ett tips: För att förhindra växt av sjötulpaner kan en speciell presenning köpas för 60 kr (finns på Biltema) som fästs på bommarna och läggs under båten.

Fråga: Ska cementringaran på F-bryggan tas bort?
Svar: Vi ser till att ta upp på nästa bryggbasmöte.

Fråga: Hur går det med ombyggnaden av sjösättningsrampen.
Svar: Det är beställt, men har prioriterats ner pga hos leverantören på grund av allt arbete med VA.

Allmänningar

Lars-Göran Johansson, föreningens förvaltare berättade att vassklippning har skett för andra året i rad. Det skedde i början på juli och avsikten är att göra om det 3-4 gånger för att därigenom få bort vassens rötter. Vassen har lagts upp på högar som behöver eldas upp tills hösten.

Om promenadstigen runt Håtö, berättade Lars-Göran att det nu har grusat vid F-brygga. Det har även grusat vid spången på Brusmarängen. Avsikten är att vi år för år ska grusa en bit. Nästa etapp som står på tur att grusa är mellan föreningens iläggningsramp vid K-bryggan och mot Sundholmsbryggan. Det är ännu inte bestämt var stigen ska gå vid bastubryggan, men vi undersöker olika alternativ. Det har visat sig att märkningen inte tål solen så bra, varför vi undersöka att i stället måla på träden.

Vi har under året av säkerhetsskäl varit tvingade att ta ner några gamla träd. Kvar på vår befintliga skogsvårdsplan är att vi utföra arbeten på Rävgaddsvägen. Som tidigare har sagts ska en ny skogsvårdsplan tas fram 2019. Den ska utformas med hänsyn till att våra allmänningar ska vara till för rekreation, med en god balans mellan barrträd, lövträd, utsikt och skog. En stor insats gjordes i fjol på badstranden. Vass har dock växt upp igen, varför vi ska göra en insats. Denna gång behöver det inte grusas.

Den 1 april – 30 september råder Eldningsförbud inom detaljplanerat område i Norrtälje. Dit hör även vårt område. Vårens städdag låg därför på fel sida om datum för eldningsförbudet och vi kommer att till nästa år tidigarelägga datumet. Vad vi gjorde i år var att föreningen ordna borttransport för dem som samlade in och la slyet i rejäla högar med rotändan mot vägen. Höstens gemensamma städdag ska genomföras som tidigare planerat den 15 oktober.

Lars-Göran informerade slutligen om att tomtägare kring Lermaren har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om muddring av Lermaren och för att få gräva upp kanalen ut mot Trampolinbadet. Om ansökan om att gräva upp kanalen godkänns av Länsstyrelsen kommer en motion lämnas in till nästa ordinarie årsmöte.

Diskussion:

Fråga: Vad händer med det sly som Vattenfalls entreprenör har lämnat?
Svar: De avser nog inte att transportera bort det, då de är orolig för att bli anmälda. Vissa anser att det finns ett värde i det nedsågade och önskar behålla det. Vi behöver reda ut med Vattenfall om de avser att ta bort det.

Kommunalt vatten och avlopp

Lars-Göran Uddholm konstaterade att vi har haft ett gott samarbete både med kommunen och dess entreprenör avseende utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Q4 2016 gäller fortfarande som kommunens färdigdatum. Vill man vara säker på att inte drabbas av en sanktionsavgift ska man vänta med grävningar på den egna tomten till dess kommunen ger klartecken. Vill man veta vad det kommer att kosta kan man gå in på kommunens hemsida. De har ett program som räknar ut anslutningsavgiften beroende på tomtstorlek.

Diskussion:

Fråga: Vad gäller för vattenmätare? Måste det var el-försörjd året om eller kan vattenmätaren sättas på frostfritt djup?
Svar: Mätaren ska sitta frostfritt. Kan det inte ordnas så måste det vara eluppvärmt. Alternativt kan sommarstugetömning tillämpas, där vatten tömmas ut till hösten. Min uppfattning är att kommunen är snabba att svara när vi sänder frågor.

Fråga: Ska föreningen engagera sig i upphandlingen av grävning på de enskilda tomterna.
Svar: Föreningen kommer inte att engagera sig i den upphandlingen. Jag kan dock tänka mig att vi sammanställer och informerar om de entreprenörer som gör bra jobb och tvärt om.

Bredbandsutbyggnad

Styrelsen har utsett Rickard Engberg, Brusmarvägen 10, att vara föreningens kontaktperson i bredbandsfrågor. Han har kontakt med både Norrtälje energi och IP-Only.

Rickard förklarade att det är två delar i det man vad köper, först fiberanslutningen och sedan de tjänster man ska nyttja över fibern (internet, TV, telefon). Alla har vi fått två förslag för fiberanslutning, både från IP-Only och Norrtälje Energi.

Norrtälje energi avser att använda de nu gjorda kanalisationerna, medan IP-Only avser att göra ny. Det finns skillnader i deras erbjudanden, så som vilka leverantörer man kan köpa internet, TV och telefoni från när fibern har installerats. IP-Onlys pris ingår grävning upp till 45 m in på tomten och de har ett ”Fritidserbjudande”, dvs man kan begränsa tid på året då man köper och betalar för internettjänsten.

Det ska understrykas att än så länge har vi endast fått intresseförfrågningar från de två leverantörerna. Det är inte säkert att båda kommer att leverera, utan det är snarare troligt att det bara är en av leverantörerna som kommer att gå in i vårt område. När man besvarar förfrågan är det viktigt att notera vad man förbinder sig till och om det finns en bindningstid på den intresseanmälan man gör.

Rickard ställde frågan till mötet om hur många som är intresserade av att få fiber indraget. Det visade sig att intresset var stort!

Diskussion:

Fråga: Vem kommer att drift?
Svar: Det blir respektive leverantör. Norrtälje Energi har lagt ut driften på Telia.

Fråga: Hur vet man vilken leverantör det blir?
Svar: Det vet vi inte.

Fråga; Kan den entreprenör som ända ska gräva på tomten även lägga ner tomrör.
Svar: Förmodligen

Fråga: Om IP-Only ska gräva på föreningens mark kommer det väl att kräva godkännande från föreningen.
Svar: Javisst.

Fråga: Kan man själv gräva ner tomröret på sin egen tomt.
Svar: Ja

Fråga: Kommer det inte finns ett större utbud från Norrtälje Energi, då det är öppen fiber.
Svar: Båda har ett gott utbud av tjänster. Då Norrtälje Energi använder sig av Telia, är det Telias utbud av tjänster de erbjuder. Det är svårt att bedöma hur det framtida utbudet av tjänster kommer att utvecklas för de två leverantörerna. Det kan därför vara klokt att jämföra det utbud som de erbjuder idag i stället för att lyssna på fagra löften om kommande tjänster.

Fråga: Hur och när kommer installationen i gång?
Svar: Det kan komma att ta upp till 1,5-2 år från beslut till dess vi verkligen har fått bredband.

Fråga: Går det att förhandla för att få ett bättre pris.
Svar: För att det ska vara möjligt måste vi som förening vara överens om vem vi ska förhandla med och det är inte troligt att vi blir.

Rickard kommer att kontakta kommunen bredbandssamordnare för att se om vi kan få tydligare svar på alla dessa frågor.

Lars-Göran Uddholm har frågat de andra Håtö-föreningarna om deras engagemang kring bredbandsutbyggnaden. De har dock inte visat något större intresse att hantera frågan gemensamt, utan de anser snarare att det är respektive medlems sak att svara på leverantörernas erbjudande.

Information och webb

Staffan Hagnell berättade att föreningens webb har fått ett nytt tema som ska passa bättre för mobiler.

Staffan var mycket nöjd med att Rickard Engberg har tagit på sig att skriva om bredband på webben och uppmanade fler medlemmar att bli skribenter på webben. Intresserade uppmanas att kontakta Staffan.

Lars-Göran Uddholm frågade om det är i sin ordning att kalla även sända kallelse till årsmötet och fakturan med e-post. Majoriteten tyckte det var ok. Det kommer därför att under hösten sändas ut en förfrågan till alla som har angivit en e-postadress och be om deras medgivande att få sända kallelsen och fakturan med e-post.

Övriga frågor – Krav på brevlådor

Posten har meddelat att brevlådorna numera ska vara ordnade i gatnummerordning. Att underhålla sin brevlåda är respektive medlems ansvar. Föreningen kan dock stå för eventuella kostnader för det räcke som brevlådorna sitter på. Vi avser att se över reparera räckena när vägarbetena är klara

Fråga: Kan ni då samtidig markera med tusch var de olika brevlådorna ska sitta i nummerordning.
Svar: Inget är bestämt ännu om hur detta ska göras.

Fråga: Varför har husgaveln på kiosken målats grön.
Svar: Det är inget som styrelsen ligger bakom. Huset ska vara rött.

Med dom orden tackade Lars-Göran Uddholm alla deltagare och avslutade mötet.