Fiskevårdsföreningens årsmöte 2019

Välkomna till Håtö Fiskevårdsförenings årsmöte 2019

Söndagen den 16 juni klockan 10 vid Haget

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens planering inför kommande verksamhetsår inkl. budgetförslag
 11. Inkomna motioner
  • Inga inkomna motioner
 12. Fastställande av arvoden till funktionärer
 13. Medlemsavgift kommande verksamhetsår, 2020
 14. Val av föreningsfunktionärer
  • Ordförande
  • Övriga styrelsemedlemmar för 2 år
  • Två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år
  • Valberedning, 2 -3 personer
 15. Inplantering av fisk
 16. Skyddsområde
 17. Gäddfabrik vid Maren
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

VÄLKOMNA

Mötesunderlag: