Föreningens årsmöte 2019

Protokollet från årsmötet finns här att laddas ner som pdf.

Rättelse:
* Val av Bo Kjellman till revisor var ett nyval och inte ett omval.


Protokoll fört vid årsmöte i Håtö Tomtägareförening den 14 mars 2019

1. Mötet öppnades

Föreningens ordförande Lars-Göran Uddholm öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Lars-Göran Uddholm.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Eva Örnskär, Brusmarvägen 37 och Dag Ingemansson, Lermarvägen 20.

4. Justering av röstlängd

Det antecknades att 80 medlemmar var röstberättigade vid årsmötet varav 5 stycken via fullmakt.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Det fastslogs att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Den föreslagna och i förväg tillsammans med kallelse till årsmötet utskickade dagordningen fastställdes.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse som sänts ut med kallelsen föredrogs utifrån rubrikerna av Lars-Göran Uddholm. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disponering av resultatet

Den ekonomiska rapporten för 2018, som sänts ut med kallelsen, föredrogs av föreningens kassör Birgitta Markén Modigh, varefter årets resultat fastställdes.

Det noterades att kostnaderna för allmänningarna har överstigit budget, beroende på en höjd ambitionsnivå under året för att komma ikapp skogsvårdsplanen. Intäkterna från båtavgifter var något lägre, då det finns några lediga platser.

Ett önskemål framfördes om att till nästa år redovisa eget kapital på en egen rad. Kassören sa sig förstå synpunkten och ska införa det till nästa år.

9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen lästes upp av Dag Ingemansson. Revisorerna förordade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

10. Fastställande av budget för år 2019, avgifter, samt sista inbetalningsdag

Styrelsens budgetförslag presenterades av Lars-Göran Uddholm.

Med dagens nivå på medlemsavgift har föreningen inte resurser nog för att långsiktigt bekosta ambitionerna i vår skogsvårdsplan. Då föreningen har haft gott om eget kapital att ta från har en avgiftshöjning inte varit nödvändig. De extra kostnaderna för att återställa efter stormen Alfrida och den högre ambitionen i skogsvårdsplanen aktualiserar dock föreningens behov av att på sikt höja medlemsavgifterna.

Utgångspunkten för årets budget har varit att årsavgiften ska lämnas oförändrad, men att en extra avgift ska debiteras för att täcka kostnaderna för stormen Alfrida. Den extra avgiften behandlas under en senare punkt på agendan.

Det budgetförslag som sänts ut tillsammans med kallelse till årsmötet godkändes. Budgeten för 2019 är stramt hållen avseende underhåll av allmänningar och bryggor för att ge utrymme att hantera följderna av Alfrida, se även punkt 17 i detta protokoll. Underhåll av allmänningar ska ske inom den beslutade budgeten. Om vi tvingas välja mellan Alfrida och löpande skötsel kommer kostnaderna för Alfrida att prioriteras.

Medlemsavgifterna för 2019 föreslås vara 950 kr (oförändrad). Avgiften för bryggplats eller svajplats föreslås vara 800 kr (oförändrad). Föreningen ska som vanligt även att ta in fiskevårdsavgift 90 kr (en höjning med 5 kronor) och vägavgift 1000 kr (oförändrad), vilka sedan ska överföras till respektive föreningar.

Sista inbetalningsdag ska vara den 30 april 2019.

Mötet beslutade att fastställa budgeten och avgifterna i enlighet med förslaget.

11. Fastställande av ersättning till funktionärer

Årsmötet beslutade att ersättningen för 2019 ska vara totalt ett prisbasbelopp.

12. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsen även 2019 ska ha två suppleanter.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska ha två suppleanter för verksamhetsåret 2019.

13. Val av styrelse

Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades av Monica Lind och Jan Magnusson. Årsmötet fattade beslut i enlighet med valberedningens förslag, vilket var att:

a

Ordförande väljs på

1 år

Lars-Göran Uddholm (omval)

b

Styrelseledamot och bryggansvarig på

2 år

Gunnar Berg (omval)

c

Styrelseledamot och informationsansvarig på

2 år

Staffan Hagnell (omval)

d

Styrelsesuppleant väljs på

1 år

Anders Lundsten (omval)

e

Styrelsesuppleant väljs på

1 år

Rickard Engberg (nyval)

f

Revisor väljs på

1 år

Per Magnusson (omval)

g

Revisor väljs på

1 år

Bo Kjellman (nyval)

h

Revisorssuppleant väljs på

1 år

Julia Holtz Elvesjö (omval)

i

Revisorssuppleant väljs på

1 år

Fortsatt vakant

Lars-Göran Uddholm föreslog att till valberedning på 1 år välja de tre ledamöterna:

 1. ledamot till valberedning och sammankallande Monica Lind (omval)
 2. ledamot till valberedning Jan Magnusson (omval).
 3. ledamot till valberedning Anna Ferngren (nyval).

Årsmötet godkände valet av de tre.

14. Behandling av inkomna motioner

Motion rörande Parkering och Grusning av vägen till båtrampen

Jag ställde frågan om grusning till vägföreningen för ganska många år sedan. Svaret var att den vägstumpen ligger under tomtägarföreningen. Så om det ska bli korrekt så motion om följande:

Grusning på vägtappen ned till rampen. Motivering: Behöver få bort nuvarande spår för alla trailers och bättre tåla transporten med havsöringen.

Parkering i anslutning vid rampen till höger. Motivering: Har tomten bara tillgång till ett körkort så bör du ha möjlighet att parkera bilen medans du kör runt båten från bryggan.

Tomt 272 Rosie-Marie Svennberg”

Styrelsens ställningstagande till motionen

Grusning av vägstumpen mellan rampen och Uddskogsvägen ingår redan i det underhåll styrelsen ansvarar för.

Vi anser inte att utökad parkeringsmöjlighet vid rampen skall finnas. Redan idag finns möjlighet att tillfälligt ställa en bil i anslutning till rampen under den tid båten körs till båtplatsen. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Årsmötets beslut

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

15. Beslut om skogsgallring 2019

Föreningens förvaltare, Arne Roloff presenterade styrelsens förslag till gallring 2019.

Styrelsens målsättning är att följa skogsbruksplanen. Under 2018 åtgärdades större del av område 17, men det återstår delen väster om Lermarsängen. Anledningen till att arbetet inte fullföljdes var att kostnaderna rusade iväg utöver budget. Även område 13 och 5 åtgärdades ej av samma skäl.

Om vi får ihop det med finansieringen av uppröjningen efter Alfrida är Arnes förhoppning att jobba ikapp och åtgärda områdena 5, 13 och 17.

Årsmötet godkände förslaget till årets gallring.

16. Information om uppröjning efter Alfrida

Lelle Granberg har hjälp oss med det akuta. Stigar på Håtö runt-slingan har röjts.

Vi kommer att anlita Skogssällskapet som utfört våra tidigare avverkningar. De kommer att börja med ta ut stammarna och välta tillbaka rotvältorna. Ris och toppar kommer att ligga kvar tills vidare. För att hålla nere föreningens kostnader är det mycket önskvärt att medlemmarna hjälper till med att dra ris och elda när det är tillåtet.

Skogssällskapet har lovat att hjälpa oss före sommaren. De väntar tills det har blivit mindre blött i marken för att inte orsaka onödigt stora skador på marken.

Fråga: Vilka alternativ finns till Skogssällskapet?

Svar: T.ex. Holmen. Vi har en bra relation med Skogssällskapet. Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vår bedömning är att vi får ett konkurrenskraftigt pris från dem. Normalt är det en nollsummeaffär att forsla bort stammar.

Fråga: Är det rimligt att föreningen har tagit kostnaden för att hjälpa enskilda fastigheter.

Svar: Det var inledningsvis kaotiskt och viktigt att få de akuta åtgärderna gjorda. Det var endast begränsade insatser och vi avser inte att göra så framöver.

Fråga: Vad är vår policy för rishögar, så som de som nu ligger vid Rävgaddsvägen.

Svar: De är från fjolårets två avverkningsomgångar. De kommer att plockas bort av Skogssällskapet. Det vi kan dra ihop och elda själva blir billigare för föreningen.

17. Beslut om extra utdebitering

Styrelsen föreslår en extra utdebitering om 1 000 kronor per fastighet i syfte att hantera återställningskostnader efter Alfrida samt återställa föreningens kassa. Önskan är att göra det i samband med debiteringen av årsavgiften.

Preliminär kostnadsuppskattning

Kostnader hittills under 2019 (akuta åtgärder)                     

70 000

Kvarvarande träd som inte kommer kunna hanteras med större maskiner

100 000

Byggnader

30 000

Röjning av ris och övrig återställning (rotvältor etc)

150 000

Summa

~ 350 000

Notera:

 • Röjningen av 80% av träden förväntas kunna hanteras kostnadsneutralt genom att de kan tas med större maskiner på ett effektivt sätt
 • Alternativet att låta skogen ligga är inte tillåtet då man riskerar problem med granbarkborren (åtagande som skogsägare)

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om en extra utdebitering om 1 000 kr per fastighet.

18. Information

A. Av föreningens förvaltare

Arne Roloff redogjorde för utfört arbete och planerna för förvaltningen av föreningens allmänningar. De planerade aktiviteterna under 2019 omfattar

 • Vassklippning
 • Ängsslåtter
 • Röja upp efter Alfrida
 • Reparera ”traktorgaraget” (försäkring)
 • Reparera seglarskolans bod (försäkring)
 • Reparera och måla om lilla boden vid dansbanan (rötskador)
 • Måla om stora boden vid dansbanan
 • Ny midsommarstång beställd av Lelle Granberg

Vassklippning Svensk vassklippning kommer att engageras. Tidpunkten blir som föregående år efter midsommar. Upprepning är viktigt för att minska tillväxten. De kommer även denna gång att använda två aggregat. De rensar ca 10 meter på vardera sidan av bryggorna, Inne i Nyströmsviken och i större vassruggar kommer ”öppningar” att skapas för tillgänglighet och bättre genomströmning. Kanalen in till Lermaren och framför allmänningen i Lermaren kommer att klippas. Viken mellan F-bryggan och Boo Kommer att klippas hårdare när vi har fått Vattenfall att märka ut elledningen under vattnet till Sundholmen.

Fastigheter med egen strand kan få ”köpa” tid för klippning.  

Diken har åtgärdats vid Västra Rävgaddsvägen, Skutviksvägen vid norra ängen och vid västra Brusmarvägen. Även hålet vid parkeringsplatsen vid Brusmarviken har åtgärdats.

Flera Brevlådor i området har åtgärdats. Brevlådorna vid fyrvägsvägskorset på Brusmarvägens återstår. De berörda uppmanas att åtgärda dem.

Anslagstavlan vid 4-vägskorset har rätats upp

Alla ängar och åkrar (de är märkta 31 på skogsvårdskartan) kommer att klippas årligen. i görligaste mån skall gräset tas om hand för att gynna blommor och örter önskan är att våra ängar skall fortsatt vara öppna och inte krympas av sly och nya träd.

Vi har under februari gallrat ängarna mellan Brusmarvägen och ner mot Nyströmsviken

Slinga Håtö-runt. Fortsatt arbete med uppmärkning och iordningsställande. De röda (blekvita) brickorna kommer att bytas mot målade markeringar.

Stormfällda träd efter Alfrida kommer att tas bort för att frigöra stigarna. En spång kommer att läggas över diket på sträckan Brusmarvägen- Sixten Schewens väg. Vi provar fortfarande den slutliga sträckningen utmed Håtöviken, synpunkter är välkomna

Reparation av Traktorsgaraget

Reparation av Seglarskolans bod

 Städdagar

Medlemmarna uppmanas att hjälpa till med att röja sly, samla ihop ris och om möjligt elda upp det.

Som sly räknas en omkrets runt stammen på max 15 cm = φ 5cm. Om träd på allmänning önskas fällas skall en ansökan lämnas till förvaltaren/styrelsen.

Årets vårstäddag är planerad till lördagen den 16 mars. Det tidiga datum är på grund av eldningsförbudet från 1 april. Valborgsaftoneldning är undantagen och tillåten. Varje städområde (pumpgrupp) bestämmer dock själva och samordnar sitt arbete.

Körkort för motorsåg och erfarenhet av hantering av röjsåg krävs vid arbete på våra allmänningar.

B. Av föreningens bryggansvarige

Föreningens bryggansvarige Gunnar Berg redogjorde för förvaltningen av föreningens bryggor. Tomtägareföreningen ansvarar för 11 bryggor. Intäkterna om 140 000 kr avser 175 båtplatser.

Tillgången på båtplatser relativt god, framförallt mindre båtar. I november 2018 fanns ca 10 lediga båtplatser. På två bryggor är det kö.

Bryggorna underhålls i enlighet med HTFs underhållsplan. Vissa bryggor byts ut medan andra underhålls beroende på deras skick, läge, konstruktion m.m.

Aktiviteter under 2018

 • Sedvanligt bryggbasmöte hölls den 2 juni 2018
 • Inre delen av J-bryggan har bytts ut på grund av dåligt skick.
 • Båtplatsförteckningarna har tagits bort från hemsidan (på grund av GDPR)
 • Bryggplatsstadgarna ändrades till bryggplatsregler.
 • Ett flertal smärre åtgärder har genomförts under året på C-och D-bryggan samt båtiläggningsrampen

Inför 2019

 • Utbytet av AK-bryggan samt reparationerna av B-bryggan skjuts på till 2020 för att prioritera uppröjning efter Alfrida

C. Av föreningens informations och hemsidesansvarige

Föreningens Informationsansvarige Staffan Hagnell berättade om informationen i föreningens medlemsregister och om föreningens webbplats. Föreningen har mejladresser till 155 av föreningens 229 medlemmar. Av dessa har 124 medgett att få kallelsen till årsmötet och fakturan via mejl. Föreningen tar gärna emot fler medgivanden att sända e-post i stället för brev! Om ni inte redan har gjort det, så meddela gärna det till Staffan på shl@ip.se.

Det noterades att efter Alfrida var det många som sökte informationen på föreningens webbplats.

Policy för hantering av medlemsuppgifter

2018 infördes Dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Den stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Syfte är att skydda enskildas personuppgifter genom att den enskilde ges insyn i och möjlighet att bestämma över hur företag och organisationer hanterar deras personuppgifter. På föreningens webbplats finns att läsa om vilka medlemsuppgifter som hanteras, ändamålet, medlemmarnas rättigheter etc.

Styrelsen bedömer att vi nu följer GDPR

D. Om VA-utbyggnad

Projektet för VA-utbyggnad och fiber betraktas som avslutat för föreningen. Denna punkt kommer hädanefter inte att återkomma på dagordningen.

E. Om midsommar

Lars-Göran Uddholm välkomnade alla till midsommarfirandet som traditionsenligt sker på Haget. Vi hoppas att vädergudarna i år står på vår sida och bjuder oss på sol och värme.

I år är det pumpgrupp 22 som arrangerar firandet. Föreningen står för musik både på dagen och kvällen, dessutom kommer vi ha två vakter på plats under kvällen.

19. Övriga frågor

Fråga: Trafiken på E18 kör förbi vår korsning i 100 km/timme. Hur tänkte dom?

Svar: Vägföreningens ordförande Camilla Saldert berättade att de driver frågan mot Trafikverket. Trafikverket gör nu en utredning. Den ska vara klar om ca 1-2 månader och kommer då att presentera för Vägföreningen.

Fråga: Det finns fortfarande ledningar på området som hänger ned.

Svar: Det som hänger ned nu är telefonledningar. Skanova som äger ledningarna har inget svar på om och när det kommer att åtgärdas.

20. Årsmötet avslutas

Lars-Göran Johansson avtackades för sin långa och goda insats för föreningen. Han tackade föreningens och dess medlemmar för det goda kamratskapet. Arbetet i styrelsen har varit mycket givande och han uppmanade alla att ta chansen när det blir en ledig plats i styrelsen.

 

Staffan Hagnell                        Eva Örnskär                               Dag Ingemansson

Sekreterare                               Justeringsperson                      Justeringsperson 


Underlaget till mötet finns här: