Föreningens årsmöte 2021

Tid: Lördagen den 24 april 2021 klockan 14.00, med digital incheckning från klockan 13.30.

Plats: Mötet genomförs helt digitalt via Zoom. Inloggningsuppgifter sänds med e-post eller brev till föreningens medlemmar.


Protokoll fört vid årsmöte i Håtö Tomtägareförening den 24 mars 2021

1. Mötet öppnades

Föreningens ordförande Lars-Göran Uddholm öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till föreningens första digitala årsmöte. Till mötet hade 52 deltagare kopplat upp sig.

Lars-Göran konstaterade att när föreningen instiftades kunde de knappast ha förutsett att årsmötet skulle behöva hållas digitalt. I förhoppning om att kunna anordna ett fysiskt möte utomhus valde styrelsen att skjuta fram årsmötet så långt som stadgarna medger. Men då det fortsatt inte är möjligt med fysiska möten beslutade styrelsen att genomföra mötet helt digitalt.

Därmed förklarade Lars-Göran mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Lars-Göran Uddholm.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Camilla Saldert och Roland Kärvestad.

4. Justering av röstlängd

Det antecknades att 45 medlemmar var röstberättigade vid årsmötet.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Det fastslogs att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

Mötesordförande ställde frågan om det fanns invändningar mot att detta årsmöte genomförs digitalt. Ingen invändning framfördes mot att mötet genomfördes digitalt.

6. Fastställande av dagordning

Den föreslagna och i förväg tillsammans med kallelse till årsmötet utskickade dagordningen fastställdes.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse som sänts ut med kallelsen föredrogs utifrån rubrikerna av Lars-Göran Uddholm. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disponering av resultatet

Den ekonomiska rapporten för 2020, som sänts ut med kallelsen, föredrogs av föreningens kassör Birgitta Markén Modigh, varefter årets resultat fastställdes.

Det noterades att

 • att kostnader för allmänningarna blev höge än budgeterat, men att kostnader för bryggor, midsommar och driftskostnader var lägre. Sammantaget blev utfallet för kostnaderna nära budget.
 • Fjolårets stora budgeterade underskott berodde på att mycket arbete kvarstod för att röja upp efter stormen Alfrida.
 • Ett mindre tryckfel fanns i den utskickade balansrapporten. Under Tillgångar angavs Det 657 966 kr, men skulle vara 657 696 kr.

9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Bo Kjellman. Revisorerna förordade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag och att årets förlust omförs till nästa år räkning.

10. Fastställande av budget för år 2021, avgifter, samt sista inbetalningsdag

Styrelsens budgetförslag presenterades av Lars-Göran Uddholm.

Föreningens intäkter, efter avgifter till väg- och fiskevårdsföreningen, budgeterats till 355 150 kr. Föreningens rörelsekostnader budgeteras till 439 850 kr, vilket resulterar i ett underskott på 84 700 kr.

De budgeterade avgifterna för 2021 är:

 • Medlemsavgift 950 kr (oförändrad).
 • Bryggplats eller svajplats 800 kr (oförändrad).

Föreningen ska som vanligt även att ta in fiskevårdsavgift 90 kr (oförändrad) och vägavgift 1200 kr (en ökning med 200 kr), vilka sedan ska överföras till respektive föreningar.

Kostnaden för underhåll av allmänningarna stiger, medan intäkter från skogen minskar till följd av föreningens nya skogsvårdsplan. Jakt och fiske är en ny kostnadspost i budgeten. Till den avsätts 20 000 sek för i första hand jakt på vildsvin. Styrelsen räknar med att föreningens midsommarfirande kommer att genomföras.

Resultatet i årets budget blir då ett underskott på 84 700 kr. Då föreningen fortsatt har gott om eget kapital anser styrelsen inte att en avgiftshöjning är nödvändig för 2021.

Föreningen kan inte fortsätta att leva på eget kapital, utan styrelsen ser ett behov av att höja medlemsavgiften nästa år (2022) till 1200 kr (med 250 kr från 950 kr).

Mötet beslutade att fastställa budgeten och avgifterna i enlighet med förslaget som sändes ut tillsammans med kallelse till årsmötet.

Sista inbetalningsdag för avgifterna är den 31 maj 2021.

11. Fastställande av ersättning till funktionärer

Årsmötet beslutade att ersättningen för 2021 ska vara totalt ett prisbasbelopp plus arbetsgivaravgifter.

12. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsen även 2021 ska ha två suppleanter.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska ha två suppleanter för verksamhetsåret 2021.

13. Val av styrelse

Valberedningens ledamot Monica Lind presenterade valberedningens förslag till ny styrelse, vilket var att:

A

Ordförande väljs på

1 år

Lars-Göran Uddholm (omval)

B

Styrelseledamot och bryggbas

2 år

Gunnar Berg (omval)

C

Styrelseledamot och informationsansvarig

2 år

Staffan Hagnell (omval)

D

Styrelsesuppleant väljs på

1 år

Anders Lundsten (omval)

E

Styrelsesuppleant väljs på

1 år

Bo Nilsson (omval)

F

Revisor väljs på

1 år

Per Magnusson (omval)

G

Revisor väljs på

1 år

Bo Kjellman (omval)

H

Revisorssuppleant väljs på

1 år

Julia Holtz Elvesjö (omval)

I

Revisorssuppleant väljs på

1 år

Fortsatt vakant

Not! Ledamöterna Birgitta Markén Modig och Arne Roloff har ett år kvar på sina mandatperioder

Årsmötet fattade beslut i enlighet med valberedningens förslag

Lars-Göran Uddholm föreslog att till valberedning på 1 år välja de tre ledamöterna:

 1. ledamot till valberedning och sammankallande Monica Lind (omval)
 2. ledamot till valberedning Jan Magnusson (omval).
 3. ledamot till valberedning Anna Ferngren (omval).

Årsmötet godkände valet av de tre.

14. Behandling av inkomna motioner

Två motioner som har inkommit från Daniel Fagerberg är bifogade i kallelsen med styrelsens förslag till beslut angivet på respektive motion

Motion 1

Bakgrund: Många promenerar och cyklar runt vårt vackra Håtö. Flera av stigarna har grusats för bättre framkomlighet de senaste åren. Stigen nedanför Rävgaddsvägen är vältrafikerad men ofta lerig och hal då den inte blivit grusad.

Förslag Grusa stigen nedanför Rävgaddsvägen enligt bild.

Styrelsens svar: Motionen bifalles delvis; Håtös stigar grusas där det finns behov av detta. Grusningen sker i etapper utifrån angelägenhetsgrad och ekonomiska resurser. De senaste åren har slingan ”Håtö runt” prioriterats men i år kommer vi även tillsammans med Spillersboda fastighetsägarförening att grusa de delar av stigen över Brusmarängen som ligger närmast Brusmarviken, resten av stigen grusas succesivt när ekonomin tillåter det.

Frågor:

Fråga: Vad kostar det att grusa
Svar: Ca 1500 kr per kubik. Gissningsvis ca totalt 20 000 kr. Det kan bli billigare om vi kan göra jobbet och skotta ut. Styrelsen ser detta som ett prioriterat område och kan komma att göra ett upprop om hjälp att skotta.

Beslut: Enligt styrelsens förslag

Motion 2

Bakgrund: Antalet vildsvin har ökat markant i området de senaste åren.

Flera av tomtägarna i området har drabbats av stora skador i rabatter och gräsmattor sedan vildsvin bökat runt.  I och med att man inte får skjuta vildsvin i detaljplanerat område är jakt försvårat och kostnaderna för jakten är hög.

Förslag: Inför en årlig budgetpost om lägst 15 tkr för att stötta det lokala jaktlaget vid inköp av exempelvis vildsvinsfällor.

Jaktlaget får ansöka om bidraget och motivera vad det skall användas till.

Styrelsens svar: Motionen bifalles. Styrelsen har under hösten 2020 gjort följande åtgärder. En jakt och fiskeansvarig har utsetts inom styrelsen, en fälla har inköpts, antalet skyddsjägare har utökats från 2 till 4 och i budget 2021 finns en post på 20 tkr avsatt för jakt och fiskefrågor.

Beslut: Enligt styrelsens förslag

15. Beslut om skogsgallring 2021

Föreningens förvaltare, Arne Roloff presenterade styrelsens förslag till gallring 2021.

Styrelsens målsättning är att följa vår skogsbruksplan. Vi ligger efter i planen och vår förhoppning är att komma ikapp under 2021. Styrelsen föreslår att skogsgallring år 2021 ska ske enligt skogsvårdsplanen och då omfatta område 5, den s.k. Kiosktomten vid Persängsvägen och området norr därom.

Styrelsen avser också att röja vid utfallsdikets utlopp (från Brusmarängen) till Nyströmsviken (väster om område 21). Område 13 mellan Persängsvägen, Gamla Ladvägen och Brusmarvägen och område 17 vid NV Lermaren åtgärdades av Skogssällskapet under 2020.

Önskemål

Ett önskemål framfördes om att ta lite mer i område 5.

Beslut Årsmötet godkände förslaget till årets gallring.

16. Information

A. Av föreningens förvaltare

Arne Roloff redogjorde för utfört arbete och planerna för förvaltningen av föreningens allmänningar avseende:

Vassklippning

 • Tidpunkten blir i år den 20-21 juli.
 • Svensk vassklippning med två aggregat som förra året. Upprepning är viktigt för att minska tillväxten.
 • Ca 10 meter på vardera sidan av bryggorna, Inne i Nyströmsviken och i större vassruggar kommer ”öppningar” att skapas för tillgänglighet och bättre genomströmning. Kanalen in till Lermaren och framför allmänningen i Lermaren. Viken mellan F-bryggan och Boo Kommer att klippas hårdare när vi har fått Vattenfall att märka ut elledningen under vatten till Sundholmen,
 • Fastigheter med egen strand kan få ”köpa” tid för klippning

Diken

Utfallsdiket från Hagängsvägen mot dansbanan rensades och ett antal träd togs bort.

Brevlådor

Alla brevlådsställ inom föreningens område är nu åtgärdade och uppfyller PostNords krav.

Ängar

Alla ängar och åkrar (märkta 31 på kartan) slås årligen. I görligaste mån skall gräset tas om hand för att gynna blommor och örter. Önskan är att våra ängar skall fortsatt vara öppna och inte krympas av sly och nya träd.

Slingan Håtö runt

 • Två broar byggdes över diken på sträckan Brusmarvägen- Sixten Schewens väg.
 • Vi provar fortfarande den slutliga sträckningen utmed Håtöviken, synpunkter är välkomna.
 • Föreningen söker 2 faddrar för vår slinga.
 • Fadder 1 för delen mellan seglarskolan och Knektnäset via Sixten Schewens väg
 • Fadder 2 för delen mellan Knektnäset och seglarskolan via Lermaren
 • Underhåll i form av grusning och byggande av en spång planeras att göras på utsatta partier.

Städdagar

Kartan över städområden finns på hemsida, håtö.se/stadomraden.

 • Varje städgrupp (pumpgrupp) bestämmer och samordnar sitt arbete
 • Eldningsförbudet gäller från 1 april. Valborgsaftoneldning är undantagen och tillåten
 • Medlemmarna uppmanas att röja sly, samla ihop ris och om möjligt elda upp det
 • Som sly räknas en omkrets runt stammen på max 15 cm = φ 5cm
 • Om träd på allmänning önskas fällas skall en ansökan lämnas till förvaltaren/styrelsen
 • Körkort för motorsåg och erfarenhet av hantering av röjsåg krävs vid arbete på våra allmänningar.

På föreningens hemsida finns nu en uppdaterad instruktion för vad som gäller vid eldning.

Eldning sker alltid på eget ansvar. Grunden för eldning är de regler och tips som Norrtälje kommuns anger.

Fråga: Kommer sly i högar från anmälningarna även att forslas bort även i år.

Svar: Ja, men det måste vara en ordnad hög med sly från allmänningarna, inte från tomterna och inte stubbar.

Stora och lilla badet

 • En matta monterades på trampolinen vid stora badet. Förhoppningsvis ska den hålla längre än den gamla av kokosfiber.
 • Föreningen söker en fadder till varje bad
 • Fadderskapet innebär att ha tillsyn att det är rent och snyggt, ta bort eventuell vass, slå lite gräs, lägga i och ta upp bojarna vid stora badet och lägga i på våren och ta upp badstegarna på hösten från bryggan och badflottarna

Faddrar

Föreningen söker 5 faddrar till följande

 • Stora badet
 • Lilla Badet
 • Håtö runt från Seglarskolan till Knektnäset via Sixten Schewens väg
 • Håtö runt från Knektnäset till Seglarskolan via Lermaren
 • Fotbollsplanen med tillhörande gräsytor vid dansbanan

Varje fadder får en ringa ersättning på 999 kr för sitt jobb. Beloppet är det maximala som kan betalas ut skattefritt av föreningen.

Fadderskapet samordnas av förvaltaren. Intresserade av att ta ett ansvar som fadder uppmanas att kontakt med förvaltaren innan sommarmötet

F: Får man toppa enar och sly.
S: Kontakta förvaltaren för en diskussion

B. Av föreningens bryggansvarige

Föreningens bryggansvarige Gunnar Berg redogjorde för förvaltningen av föreningens bryggor.

Aktiviteter under 2020

 • Sedvanligt bryggbasmöte hölls den 30 maj 2020
 • Ett större antal insatser har skett i Seglarskoleviken i syfte att förbättra utbud och tillgänglighet av båtplatser:
  • Den gamla AK-bryggan har ersatts av en ny brygga som tillåter Y-bommar.
  • På AB-bryggans yttre del minskades antalet båtplatser och bommar placerades om för att skapa båtplatser för större båtar.
  • I samband med ovanstående förändringar renoverades också A-bryggan
 • Utöver ovanstående har smärre åtgärder av underhållskaraktär genomförts
 • Bryggbasen Per-Erik Sirén vid AK-bryggan har dragit sig tillbaka efter flera års förtjänstfullt arbete och ersatts av Stefan Hellström på Brusmarvägen.
 • Under 2021 planeras inga större investeringar eller insatser för föreningens bryggor

I slutet av 2020 fanns det 7 lediga byggplatser. Lediga platser hanteras av respektive bryggas bryggbasar och intresserade ska vända sig till denne. Se vidare på webben.

Gunnar uppmanar alla medlemmar med Y-bom att kolla upp rören och sax-pinnarna

C. Av föreningens Jakt- och Fiskeansvarige

Detta är nya punkt på årsmötets och den föredrogs av Anders Lundsten, föreningens ansvarige för jakt och fiske. Anders berättade att:

 • Norrtälje kommun anordnade en kommunjakt för vildsvin 27-29 November. 900 jägare sköt mer än 200 vildsvin och stammen decimerades ordentligt.
 • Inom vår samfällighet sköts inga grisar den helgen, trots samjakt med Håtö gård och hundförare.
 • Totalt under året har närmare 40 grisar skjutits mellan Håtö gård och samfälligheten, varav ett fåtal på våra marker.
 • Skarvjakt (Sjöfågel) skedde under hösten för att skydda fisken. Ca 200 skarv sköts av tilldelad mängd 2000.
 • Under året har en vildsvinsfälla inköpts och placerats ut, än så länge utan resultat, delvis (tror vi) pga mild vinter med gott om annan föda, men även att den lockar till sig rådjur, fåglar, samt nyfikna hundar och människor som lämnar doftspår har gjort det svårt
 • From 2021 har en utökning av skyddsjägare from 2 till 4 skett, för att hålla ett jämnt jakttryck på vildsvinen
 • Aktiv utfordring (åtling) och passjakt sker för att hålla nere antalet gris på vår mark
 • Samarbete med Håtögård för bland annat samjakt, och försöka hålla nere stammen som rör sig mellan våra marker
 • På grund av ökat jakttryck är vildsvinen just nu på återgång, även om det ändrar sig snabbt då dom rör sig över stora ytor och snabbt etablerar sig om det blir lugnt.
 • Nuvarande markerade områden med vildsvinsflockar.
 • Diskussion med Calle Schewens om de har möjlighet skaffa skyddsjägare på Udden för samjakt och att sätta press på de grisar som håller till där ute. (Fristad)

Övriga åtgärder

 • Skogsvårdsplanen där vi löpande gallrar ur skogen gör vår mark mindre attraktiv för vildsvin, då de gärna håller till i snårig terräng.
 • Vass är populärt, så kan vi hjälpas åt att slå landvass på tex städdagarna, så gör vi vår mark ännu mindre attraktiv när det inte finns gömställen
 • Som tomtägare är det mest effektiva vid problem att sätta upp elstängsel. Tex. granngården har lösning.
 • Meddela gärna om ni fått besök av vildsvin med ett SMS med info om bild/tomt#/tidpunkt/hur många via SMS samt meddela om det är OK att vi utför skyddsjakt på er tomt, till föreningens ansvarige för jakt och fiske

Fråga; Vilken tid på dygnet sker jakten?
Svar: Grisarna är aktiva på nätterna, så jakten sker oftast i skymning och gryning.

Fiske

 • Håtöviken har blivit skyddsområde av länsstyrelsen för att främja lek och uppväxtytor för vår rovfisk
 • Vi kommer även att göra risvasar / lekplatser och får möjlighet att odla gädda
 • Innebär att 1 April-15 Juni är allt fiske förbjudet inom markerat område

Nya generella regler för sportfisket;

 • Gös måste minst vara 45 cm
 • Max tre gäddor i båten hem, gärna färre genom återsättning
 • Max en vild havsöring per dag, gärna ingen utan sätt tillbaka dom. Ta hem den odlade havsöringen (med klippt fena) i ställer för den vilda

D. Av föreningens informations och hemsidesansvarige

Föreningens Informationsansvarige Staffan Hagnell berättade att mejladresser finns till 180 (171) av föreningens 229 fastigheter. Nytt för i år var att föreningen sände årsmöteskallelsen via mejl till alla, utom de som aktivt bett om att fortsätta få dem via posten (endast två).

Föreningens webbplats håtö.se har fungerat bra under året.

E. Om midsommar

Styrelsen hoppas att föreningen i år ska kunna välkomna alla till ett traditionsenligt midsommarfirande på Haget. Men en förutsättning för att genomföra ett firande är att de nu gällande restriktionerna upphör.

Styrelsen avvaktar utvecklingen, men kommer fatta ett definitivt beslut om midsommarfirande eller ej senast en månad innan midsommar.

De två spelmän och lekledare som under dagen har underhållit på Haget har avböjt fortsatt engagemang. Vi behöver därför nya. Hör gärna av er med tips till föreningens ordförande.

Musikerna för kvällsunderhållningen kommer dock gärna som vanligt till midsommar på Håtö.

17. Övriga frågor

Monica Lind hade med sig en hälsning från seglarskola. De fyller 50 år i år och planerar t fira med aktiviteter och party lördagen den 17 juli 2021 (samma dag som Håtö Cup). Låt oss hoppas att Coronan inte förhindrar det.

18. Årsmötet avslutas

 

2021-04-27                       2021-04-27                     2021-04-27

Staffan Hagnell              Camilla Saldert             Roland Kärvestad                      

Sekreterare                     Justeringsperson          Justeringsperson                

 

Handlingarna till årsmötet finns nedan