HÅTÖ TOMTÄGAREFÖRENINGS SOMMARMÖTE 2019

Söndagen den 28 juli 2018 kl 14.00
Dansbanan på Haget

Ordföranden hälsar välkomna

I den 30-gradiga värmen och den under den molnfria himlen hade ett hundratal deltagare samlats till årets sommarmöte. Tomtägareföreningens ordförande Lars-Göran Uddholm inledde möte med att hälsa deltagarna VARMT välkomna till mötet. Efter det att föreningens vatten- och bredbandandsutbyggnad var klara hade han haft förhoppningar om att 2019 skulle bli ett lugnt år, men sedan kom stormen Alfrida och ställde till det. Den kom att ge styrelsen mycket extraarbete under våren 2019.

Alfrida och underhåll av våra allmänningar

Föreningens förvaltare Arne Roloff presenterade kartan över föreningens olika områden som tagits fram för skogsvårdsplanen. Förra året åtgärdades område 23, vid Rävgaddsvägen (se kartan) och område 17 vid Lermarvägen. Det fanns även andra behov, men pengarna räckte inte 2018 utan arbetet var tänkt att fortsätta 2019. Under 2019 har dock arbetet med Alfrida getts prioritet.

Arbetet med att röja upp efter Alfrida börjades av Lelle Granberg redan tidigt på morgonen den 3 januari. Han började då röja våra vägar. Föreningens nästa uppgift var att ta rätt på träd som hade rasat över tomter och uppfarter. Styrelsen inventerade sedan skadorna på allmänningarna och konstaterade att 650 träd hade fallit.

Den stora kostnaden är inte att ta bort träden utan att frakta bort ris. Kostnaden för manuell huggning har varit ca 1.000 kr/träd. För att få ner kostnaden för arbetet talade vi i ett tidigt skede med Skogssällskapet. De utlovade att få hit en skördare i slutet på maj, men tyvärr kom det att försenas på grund av brist på skogsmaskiner (skördare) och att sågverken inte tog emot mer virke. Men innan midsommar fick vi hjälp av dem, då de med hjälp av skördare och skotare genomförde arbetet.

Vi väntar nu på att alla stockar ska transporteras bort från området och den ekonomiska slutavräkningen med Skogssällskapet. Vi har nu gjort en sista inventering av var det finns stockar och träd kvar att åtgärda och Lelle Granberg har fått uppdrag att ta hand om dem.

Alfrida skadade även flera av våra bodar, vilka har reparerats till en sammanlagd kostnad om cirka 90.000 kr varav försäkringen täckte 70.000 kr.

Fråga: Område 20 ser ut som ett slagfält, med stora vattenfyllda gropar. Vi anser att det är en fara för lekande barn.
Svar: Av ekonomiska skäl avser inte föreningen att återställa alla skador efter Alfrida och skogsmaskinerna utan låter naturen själv göra det. Styrelsen, tar gärna emot synpunkter och avser att sammanställa en lista över kvarvarande behov.

Fråga: Vad är gränsen för en farlig rotvälta?
Svar: Frågan är om den kommer att trilla ner sig av sig själv. Vi har inventerat. Det ska inte finnas sådana, men vi kan givetvis ha missat. Är det några som ni anser uppenbart farliga ber vi att ni meddelar det. Det återstår nu arbete med att forsla bort ris från allmänningarna och lägga upp i högar utmed vägkanten. Föreningens medlemmar uppmanas att hjälpa till med det arbete! De ris och grenar som läggs ut i höst utmed vägen kommer föreningen att bekosta bortforslandet av.

Arne berättade att vi tyvärr har haft ett inbrottsförsök i traktorgaraget. Det finns brytmärken i dörren och ett fönster har slagits sönder. Det finns inget av värde där, men det blir extra arbete och kostnader för oss.

Avslutningsvis rekommenderade Arne slingan Håtö runt. Han uppmanade alla att gärna ta med en sekatör för att hjälpa till att hålla efter den.

Lelle Granberg anslöt till mötet inbjuden av styrelsen. Styrelsen framförde sitt stora tack för hans snabba och effektiva arbete med att röja upp efter Alfrida. Som ett tecken på vår stora uppskattning fick Lelle en enkel present och en varm applåd av mötet.

Utbyggnad av E18

Vägföreningen har påtalat problemet med vår påfart upp på en hundraväg. Vi har inte fått en reaktion, då det fortsatt finns frågor mellan entreprenören och Trafikverket som ska redas ut.

Vägföreningen kommer även att sända en skrivelse till trafikverket om att vi upplever det som farligt.

Fisket

Sälarna drar sig inåt på grund av matbrist och en etablering av skarv har gjort att fiskbeståndet har varit hårt ansatt. Fiskevårdsföreningen jobbar nu med Länsstyrelsen för att finna lämpliga åtgärder.

Lars-Göran påtalade möjligheten och vikten för fiskevårdsföreningen att inte bara jobba med fiskefråga utan även bredare med miljöfrågor.

Bredband

Styrelsen ser nu att det inte längre är en fråga föreningen utan i stället är en fråga mellan fastighetsägaren och operatören. Det enda som återstår för föreningen är att få ut intrångsersättning från IP-only.

Fråga Vi får osäkra besked från Norrtälje energi och att de kommer att vilja ha extra betalt för de som nu vill ha en anslutning till dem. Kan ni ta kontakt med dem och höra?
Svar: Låter konstigt, då kanalisationen finns där. Vi hör med dem.

Bryggor

Gunnar Berg berättade att det finns 180 båtplatser, vilket ger föreningen en intäkt på ca 140.000 kr. För stunden finns det 14 lediga platser, varav 6 är på grundare vatten och 8 är på djupare.

Under 2018 har J-bryggan åtgärdats. På grund av Alfrida har det beslutats att skjuta på alla större åtgärder till dess vi åter har full kontroll över det ekonomiska läget. Byte av AK-bryggan är uppskjutet till 2020. Tanken är att byta hela bryggan. Då det är grunt behöver vi titta mer i detalj på vad bryggan ska ligga.

Årets bryggbasmötet har hållits och i sedvanlig ordning har underhållsbehovet gåtts igenom.

Det har varit mycket båtstölder i närområdet. Samarbete har därför inletts med intilliggande föreningar och polisen. Utbyte sker av information och har även kommunicerats till föreningens medlemmar via webb och e-post. Vi undersöker möjligheten att använda en app för att än snabbare sprida information.

Polisen kommer hit till oss den 7 september för att informera om åtgärder och alla intresserade uppmanas komma.

Gunnar avslutade med att tacka de två avgående bryggbasarna, Göran Jansson och Kjellåke Svedberg, för deras långa och väl utförda tjänst.

Avveckling av pumpgrupper

Trodde att frågan skulle vara klar, men flera röster har lyfts för att ha dem kvar som reserv. Föreningen ger sig inte in i frågan utan överlåter åt respektive pumpgrupp att avgöra hur de vill agera. Vill man driva vidare, är det bra. Vill man sätta dit en handpump är det okej eller vill man plugga igen.

Fråga: Vad säger kommunen om egna pumpar.
Svar: Bara på att vatten från dem inte ska släppa ut i kommunens avlopp.

Fråga: Räcker vattnet från de egna pumparna om det skulle behövas.
Svar: Vid strömavbrott behövs handpump och med den kan endast begränsade mängder vatten tas upp.

Skyddsjakt

Skyddsjägarnas tillstånd gick ut i våras och har inte förnyats, varför det inte bedrivits någon skyddsjakt.

Medlemsregistret

Föreningen har nu e-postadresser till 163 av föreningens totalt 229 fastigheter (71%). Det gör att styrelsen nu enkelt kan nå ut med ”extrainformation” till medlemmarna om t.ex. Alfrida, vandring Håtö runt och information från polisen. Det kändes viktigt att i samband med Alfrida kunna komma ut med information om föreningens aktiviteter till medlemmarna. Vi hoppas att ni också upplever att det är en lagom nivå och att det inte ska uppfattas som spam. Hör gärna av er om ni har synpunkter.

Styrelsen lägger också löpande ut nyheter och information på vår webbplats, håtö.se. När det nu är dags för slutstädningen efter Alfrida, passade Staffan på att berätta om förtäckningen över våra städområden som finns på webben under fliken Förvaltning. Meningen är att ni ska känna ett extra ansvar för just ert städområde och tillsammans med era grannar utföra aktiviteter under till exempel höst- eller vårstäddagen. Just nu har vi bara fem namn på kontaktpersoner till föreningens 23 städområden. Den som vill kliva fram och vara kontaktperson för ett städområde är välkommen att höra av sig till Staffan, shl@ip.se. Vi skriver gärna upp namnet på webben, så att nyinflyttade och andra vet vem de ska vända sig till med sina frågor om städningen i närområdet.

Övrigt

Ordföranden tack årets arrangörer av midsommarfesten för ett mycket väl genomfört arrangemang. Styrelsen hade problem i år med att få tag på vakter. Tfor2 kommer tillbaka nästa år, men Lasse och Britt-Marie är tveksamma om de kommer tillbaks och underhåller med musik och dans under dagen.

Fråga: Finns det intresse för en gemensam lekplats för småbarn på vårt område?
Svar: Du är välkommen med en motion om det till föreningens årsmöte.

Lars-Göran påpekade att det kan vara svårt att veta om det är tomtägareförenignens eller vägföreningens ansvar. Det är dock klart att vägföreningen inte tar ansvar för parkeringar och avstickare.

Mötet avslutades och Lars-Göran Uddholm tackade Arne för allt omfattande extraarbete som han har lagt ner på grund av Alfrida och han uppmuntrade alla att komma till föreningens årsmöte 2020.

Vid protokollet

Staffan Hagnell