Håtö tomtägareföreningens sommarmöte 2017

Söndagen den 30 juli 2017 kl 14.00
Dansbanan på Haget

Ordföranden hälsar välkomna

Tomtägareföreningens ordförande Lars-Göran Uddholm inledde årets sommarmöte med att hälsade de ca 150 deltagarna välkomna. Han konstaterade att sommarmötet har kommit att bli mer välbesökt än föreningens årsmöte.

Bryggor

Gunnar Berg berättade att för stunden är ca 180 båtplatser uthyrda till föreningens medlemmar och ca 10 lediga. Intresserade uppmanas titta på föreningens hemsida.

På årets bryggbasmöte beslöts att AB-bryggan ska förnyas för att förbättra stabiliteten och bygga ut kapaciteten. Detta kommer att ske under andra halvan av oktober. Till dess uppmanas båtägarna att ha tagit bort sina båtar.

I år kommer även sista delen av H bryggan att avvecklas.

Fråga: Hur går det med att hyvla ner iläggningsrampen?
Svar: Vissa åtgärder har utförts men vår entreprenör har varit upptagen.

Fråga: Hur går det med att ta bort betongringarna?
Svar: Då ringarna är fyllda och mycket tunga ställer det stora krav på maskineriet. Vår entreprenör har börjat, men är inte klar.

Avslutningsvis tackade Gunnar bryggbasarna för deras goda arbete.

Beslut kring muddring av Lermaren

Gunnar fortsatte med att berätta om status för projekt öppna upp vatten till Lermaren och underhållsmuddring. Detta är ett projekt som drivs av Håtö fiskevårdsförening samt de boende runt Lermaren, inte av tomtägareföreningens styrelse.

Mycket arbete har gjorts för att ansöka om att öppna upp vattnet till Lermaren, men Länsstyrelsen har avslagit ansökan. Detta då de anser att det inte förbättrar vattenbetingelserna. Beslutet har inte överklagats.

Fråga: Vad skulle det innebära för Lermaren. Skulle det även öppna upp för båtar.
Svar: Tanken var inte att öppna upp för båtar utan bara förbättra vattenkvalitén genom ökad vattencirkulation.

Avvecklingsplan av pumpgrupper

En pumpgrupps verksamhet regleras dels av ett avtal mellan Håtö tomtägareföring och pumpgruppen och dels ett avtal mellan Håtö tomtägareförening och dess medlemmar. Idag är alla medlemmar solidariskt ansvariga i samband med en avveckling av en pumpgrupp.

Ett viktigt datum för pumpgrupperna är 1 jan 2019 då kommunen önskar att alla fastigheter har anslutit sig till det kommunala vattnet. De pumpgrupper som då önskar vara kvar behöver skriva ett nytt avtal med Håtö Tomtägareförening.
Gunnar uppmanade alla medlemmar att starta diskussionen och arbetet kring avveckling i den pumpgrupp man tillhör.

Exempel från pumpgrupp Lermaren

Sven Åke Armandt var inbjuden till mötet för att berätta hur pumpgrupp Lermaren hanterar frågan. Pumpgruppen är idag områdets största med 45 anslutna fattigheter och Sven Åke har varit dess ordförande sedan 1982.
Ett enhälligt beslut har nu fattats om att lägga ner pumpgruppen till den 1/1 2019. Beslutet föregicks av att ett förslag till beslut om avveckling av pumpgruppen som togs fram till pumpgruppens årsmöte som hölls i juni 2017.

Fråga: Kostnaden för avveckling?
Svar: Vår bedömning är att det kommer kosta 20-40 kkr. Förutom att avlägsna byggnaden behöver elen stängas av stänga av och brunnen plugga igen.

Fråga: Kan man ha kvar pumpgruppen för bevattning?
Svar: Ja pumpgruppen kan vara kvar, men den behöver då fastställa hur de som lämnar pumpgruppen ska bidra till en eventuell framtida avveckling. Pumpgruppen behöver då upprätta ett nytt avtal med Håtö tomtägareförening.

Fråga: Hur hantera avloppsvattnet från den egna brunnen?
Svar: Det får inte kopplas i hop med kommunens avlopp.

Fråga: Jag som anser att jag har ett bättre vatten anser inte kommunen kan tvinga mig att använda deras vatten.
Svar: Ja, det stämmer, men ni får räkna med att de kommer att utföra kontroller av ert avlopp.

Fråga: Kan vi koppla in handpumparna igen?
Svar: Det kan man. Men när de inte används längre måste dock hålet pluggas.

Skogsvårdsplan

Lars-Göran Johansson berättade att vår nuvarande skogsvårdsplan är från 2009 och löper ut i år. Syftet med planen är ge den övergripande inriktningen för förvaltningen våra skogar. Den allmännyttiga stiftelsen Skogssällskapet har därför kontaktats och ombetts att ta fram ett förslag på en ny Skogsvårdsplan för föreningen. På årsmötet fastslog att vi ska ha en ny plan med inriktning på naturvärden. Det innebär använda mindre maskiner och mer manuell röjning vilket i slutändan gör förvaltningen dyrare. Som exempel kan nämnas att de nu planerade åtgärderna vid Rävgaddsvägen (område 23) kommer att bli en nettokostnad för oss. För att hålla ner kostnaderna kommer dock en del ris att lämnas kvar.

Den nya föreslagna Skogsvårdsplanen ligger på webben, se http://håtö.se/forslag-till-kommande-skogsvardsplan/. Notera att de i planen angivna åren är preliminära. Lars-Göran uppmanade alla att läsa den och ta ställning, då den kommer att beslutas om på årsmötet 2018.

Fråga: Borde vi ha Naturvårdsplan för hela området och inte bara en Skogsvårdsplan? En sådan plan skulle även omfatta de öppna ytorna. Idag sker det olika hantering av våra ängar, vilket inte alltid är bra.
Svar: Den skilda hanteringen av ängarna beror på att förutsättningarna är olika, t.ex. för att ta bort klippta gräset. Det är en intressant tanke men det finns för stunden inte ett sådana arbete.

Håtö stig

Promenadstigen runt Håtö ska märkas upp med färg, då den nuvarande märkningen med de röda plastbrickorna inte håller. Skyltar ska anskaffas som visar ingångar och utgångar till stigen. Ambitionen är även att ordna med spång på ängarna. En tanke är att utöka slingan med den som finns på Rävgadden.

Fråga: Kommer det att grusas mer.
Svar: Nej, men vi tittar på möjligheten att lägga ut träflis.

Arbetet med stigen är omfattande och Lars-Göran Johansson vill därför samla intressenter för att samverka kring utvecklingen av stigen. ”Trollstigen” bortom Skutviksvägen är ett mycket gott exempel på vad som kan göras.

Du som vill hjälpa Lars-Göran med att utveckla stigen uppmanas kontakta honom!

Brevlådor

Synpunkter har framförts från PostNord om att Postlådorna i vårt område inte följer kravet på att postlådans öppning ska sitta 90–110 cm över marken. Postlådorna ska vara vända mot vägen och ska vara placerade i gatunummerordning med det lägsta numret längst till höger (dvs i postbilens färdriktning). Speciellt påpekar PostNord att

  • Lådorna på Gamla Ladvägen måste placeras på andra sidan vägen för att passa körriktningen.
  • Lådorna längst in på Brusmarvägen skall flyttas fram till ett räcke vid y-krysset på Brusmarvägen.
  • De lådor som är placerade i dubbla rader skall flyttas till en rad.

En placering som inte är godkänd kan leda till att posten inte delas ut.

Medlemmarna uppmanas att själva organisera och genomföra arbetet för sina respektive lådsamlingar. Föreningen bekostar rimliga utlägg för att anskaffa nytt materialet för ställningarna som postlådorna sitter på (stolpar, cement, några meter regel, bultar och lite skruv), men medlemmarna får själva bekosta sina brevlådor och genomför arbetet med att sätta upp de nya ställningarna.
För att erhålla ersättning för utlägg ska kvittona och information om kontonummer att sätta in pengar på sändas till föreningens kassör Birgitta Markén Modigh, Skallgångsbacken 22 163 54 Spånga, birgitta.marken.modigh@hotmail.com.

Fråga: Hur bör arbetet organiseras?
Svar: Förslag, tag det i steg. Det första steget är att se till att alla brevlådor har namn och nummer. När man sätter upp det nya räcket kan hål lämnas för de som inte har en låda, osv.

Fråga: Bör föreningen ha en deadline? Vad tycker ni om att det sätts till nästa sommarmöte?
Svar: Föreningen vill inte ta detta ansvar utan överlåter åt vardera postlådesamling att sätta upp en deadline. Till nästa sommar är nog en rimlig ambition.

Fråga: Hur är det med utdelning av tidningar?
Svar: Det är en annan operatör som ansvarar för den utdelningen. De har haft ett större intresse att dela ut och inte klagat.

Skyddsjakt

Det är mycket vildsvin i området och beståndet bör minskas. Man vill dock inte använda sig av åtlar (matplatser) då det riskerar att drar tills sig än mer vildsvin till området. Planen är därför att tillsammans med andra jaktlag utföra jakten utanför vårt område.

Vägar och utbyggnad av E18 och nya cykelbanan

Camilla Saldert, ordförande för Håtöområdets vägförening, var speciellt inbjuden för att berätta om våra vägar och om utbyggnad av E18 till Kapellskär. Hon sa att syfte med utbyggnaden av E18 är att få en säkrare väg, säkrare busshållplatser och även att få en cykelväg hela vägen mellan Kapellskär och Norrtälje. Mer information finns på vägförenings webbplats, se http://www.vagforening.com/hatoomradet/.

Ursprungligen var tanken att stänga av vår utfart för vänstersväng mot Norrtälje, så att vi då hade behövt åka och vända vid Söderviksavfarten. Detta kommer dock inte ske, utan vi kommer även fortsatt kunna svänga direkt mot Norrtälje. Beslut har dock fattats om att stänga påfarten till den norra delen av vårt område (Insjöområdet), men det kan komma att överklagas till högsta instans. Det skulle då kunna få konsekvensen att arbetet med vår påfart försenas.

Om den norra påfarten stängs bör den norra delen gå över till vägföreningen på andra sidan E18, för att undvika att våra kostnader ökas.

Fråga: Hur kan man sätta en vagn vid utfarten?
Svar: Ska fråga Håtö gård om att flytta den något.

Fråga: Jag tycker vår väg är dammig, gropig och bedrövlig. Partiklar kan utgöra en hälsofara. Har det övervägts att göra något åt vägen?
Svar: Vi har vår underhållsplan. Jag tycker att det har blivit bättre sedan VA-arbetet slutförts. För att minska problemet med potthål kommer vi att jobba på att förbättra avrinning i dikena. För att undvika damm är det viktigt att vi håller ner farten. Det är medlemmar som beslutar om hur vägen ska underhållas och utformas. Vi välkomnar dig att lägga en motion. Ni är välkomna till nästa årsmöte.

Bredband

Rickard Engberg, berättade att status är fortsatt att både Norrtälje Energi och IP-Only säger att de ska leverera under hösten. IP-Only säger att de grävningar de behöver göra inte är ett större ingrepp. Synpunkter framfördes dock på att detta inte alls har varit fallet på vissa ställen där IP-Only anlitat underentreprenörer för grävningen.

Fråga: Vi har dålig erfarenhet från IP-Only. Många skrev på under förutsättning att IPO skulle få använda kommunens kanalisation, vilket nu inte verkar vara fallet. Kan man komma ur avtalen med IPO?
Svar: Vi bestämmer om IPO ska gräva i vår mark. Vi har ännu inget avtal med dem. Ett avtal med IP-Only måste även givetvis reglera återställande.

Fråga: Vad händer ifall VA-installationen inte är klar när Norrtälje Energi Ska installera?
Svar: De säger sig då kunna vänta med att göra installationen för fastigheten.

Medlemsregistret och email-adresser

Mer än 80 medlemmar har nu gett sitt medgivande till att få kallelse till årsmötet och årsfakturan sänd med e-post i stället för med brev. Det besparar föreningen administration och kostnader. Vi vill därför uppmuntra fler att göra detta. Ni gör det enklast genom att sända ett mejl för att bekräfta detta till Staffan Hagnell, shl@ip.se.

Staffan tackade Rickard Engberg som har skrivit på vår webb om bredbandsutbyggnaden. Den som är intresserad av att själv börja skriva om något ämne på föreningens webbplats uppmanades att kontakta Staffan.

 

Mötet avslutades och Lars-Göran Uddholm uppmuntrade alla att komma till föreningens årsmöte 2018.

Vid protokollet
Staffan Hagnell