Håtö tomtägareförenings sommarmöte 2018

Söndagen den 29 juli 2018 kl 14.00 
Dansbanan på Haget

Ordföranden hälsar välkomna

Tomtägareföreningens ordförande Lars-Göran Uddholm inledde årets sommarmöte med att hälsa de dryga hundratalet deltagarna välkomna. Mötet hölls under dansbanans tak och denna gång utan en ljudanläggning. Lars-Göran konstaterat att sommarmötet har blivit en tradition och att fler kommer än på föreningens årsmöte. I år var det lägsta deltagandet någonsin (bara 38 röstberättigade medlemmar deltog). Årsmötet är viktigt för föreningen, varför han uppmanade alla att komma till nästa årsmöte i mars 2019.

Utbyggnad av E18 nya cykelbanan

Från början var det inte tänkt att vi från Håtö skulle få svänga ut vänster och köra mot Norrtälje, men det beslutet ändrades. Detta gällde dock inte för utfarten på från oss sett motstående sida av E18. De boende ska där använda Spillersbodaavfarten. Beslutet har dock överklagats. Lars-Göran är osäker på om frågan ännu är avgjord, men arbetet med vägen pågår likväl.

Avvecklingsplan av pumpgrupper

Enligt avtalen mellan Håtö tomtägareförening och pumpgrupperna, så ska pumpgrupperna ansvara för samtliga kostnader för avvecklingen. Pumphuset ska rivas och pumphålet ska antingen pluggas igen eller så ska en handpump placeras över hålet.

Önskemål har framkommit om att ha kvar ett pumphus som reserv och för att ha för extra bevattning. Lars-Göran påpekade att vatten är en mycket pålitlig samhällsservice. Mer pålitlig än elen som pumphusen är beroende av.

Föreningens uppfattning är att det krävs ett årsmötetsbeslut om nya avtal ska upprättas med pumpgrupperna för detta syfte.

Fråga:   Kan ni lägga ut ett exempel på ett avtal mellan en pumpgrupp och tomtägareföreningen?

Svar:     Ja, vi kan till exempel lägga ut avtalet med Pumpgrupp Lermaren som exempel.

Fråga:   Varför har det inte anlagts brandposter på området, samtidigt med det kommunala vattnet.

Svar:     Som verksam inom brandförsvaret skulle Lars-Göran inte ha något emot en brandpost vid infarten till området. Men det är dock numera vanligt att brandposter väljs bort, då vatten till de boende prioriteras framför brandförsvarets behov.

Bryggor

Gunnar Berg berättade att det för stunden finns ca 180 båtplatser uthyrda till föreningens medlemmar och 13 lediga. Intresserade uppmanas titta på föreningens hemsida där det framgår på vilka bryggor det finns lediga platser.

De tidigare namnet ”Bryggstadgar” har nu ändrat till ”Regler för båtplatser”, som bättre beskriver vad det faktiskt är. Två regler har också förtydligats, nämligen att:

  1. Båtägare som ej utnyttjar sin båtplats under två år förlorar rätten till automatisk förlängning för sin plats.
  2. Båtägare måste inhämta godkännande av bryggbas för att få utplacera-, flytta Y-bommar eller vidta andra åtgärder som ändrar båtplatsers storlek eller placering.

Reglerna i dess helhet finns på webben.

På gång är att sista resten av H-bryggan ska tas bort, J-bryggan repareras och att AK-bryggan ska förbättras nästa år.

Fråga:   Är det någon restriktion mot bastuflottar?

Svar:     Nej ingen generell restriktion mot bastubryggor finns. För den bastuflotte som finns vid G-bryggan lades en motion på årsmötet. Flotten ligger vid en bryggplats som är för grund för en båt. Om intresse finns uppmanas ni återkomma med er förfrågan till styrelsen.

Fråga:   Förteckningen över byggplatserna som finns vid bryggorna kan behöva uppdateras.

Svar:     Gunnar ska kolla upp. Bryggbasarna ansvarar för att uppdatera bryggplatsförteckningarna varje vår i maj månad. Vid en incident eller om man har ett annat behov av att komma i kontakt med bryggbasen finns uppgifter till byggbasarna på webben.

Avslutningsvis tackade Gunnar byggbasarna för deras goda arbete.

Skogsvårdsplan

Föreningens nya förvaltare Arne Roloff har kommit i gång i sin roll med att förvalta våra allmänningar.

Avverkningar har skett vid Rävgaddsvägen. En del mindre grenar har avsiktligt lämnats kvar på marken. Om de stör någon kan de plockas bort av frivilliga. Skogen mellan Brusmaren och Sixten Schewens väg har rensats upp från vindfällen och andra fallna träd. Skogsarbetena har avslutats för den här gången förutom hämtning av virke och grenar till flis  som fått skjutas upp på grund av torkan (brandfaran).

Hålet vid parkeringen vid stigen till Seglarskolan skall åtgärdas. Arbete har beställts av Lelle på Håtö gård för att åtgärda det gamla diket vid västra Rävgaddsvägen som nu håller på att växa igen. Likaså kommer ett dike att grävas vid ängen vid Skutviksvägen (nedfarten till Bo). Det är dock oklart när arbetena kommer att utföras.

Nästa skogsprojekt som kommer att utföras under det närmsta halvåret är att skogen ska tunnas ut mellan Lermaren och Lermarvägen bort mot Skutviksvägen, mellan Persängsvägen och Gamla Ladvägen och vid Persängsvägen mot Knektnäset. Detta är enligt vår Skogsbruksplan.

För övrigt så uppmanades medlemmarna att själva ta bort sly i sina respektive städområden.

Arne lovade att tjata på Vattenfall, om att de ska ta med sig sina nertagna stolpar och andra sopor som ligger och dräller (typ kabeltrummor).

Fråga:   Kommer det stora området som räknas som övrig mark norr om Lermaren att åtgärdas. Om inte, så kommer det att växa igen. Vi som bor där orkar inte göra det.

Svar:     Det är inte med i planen men styrelsen tar upp frågan på nästa styrelsemöte.

Vassklippning har även skett i år. De var här på Håtö under två dagar och klippte hos oss drygt en dag. De undviker att klippa nära elledningen i vattnet vid F-bryggan. Arne ska höra med Vattenfall om det går att markera ut den bättre till nästa år.

Håtö stig

Lars-Göran Johansson berättade att utmärkningen av stigen har förbättrats och att utmärkningen nu sker med väderbeständig färg. Vissa delar av stigen är fortsatt mer av vildmarkskaraktär.

Till årets gemensamma promenad i maj kom drygt 20 entusiastiska vandrare. Det har nu beslutats att den årliga promenaden ska permanentas. Nästa gemensamma vandring blir det den 18 maj 2019 kl 11.00. Häng med!

Skyddsjakt

För att locka till sig vildsvin har våra skyddsjägare åtlat utanför vårt område. Vi hade mycket vildsvin på föreningens område under våren, men de lämnade området när allt fler boende kom.

Inga andra djur har jagats.

Fråga:   Mycket Säl som kommer långt in

Svar:     Inte vårt ansvar.

Fråga:   Vad innebär den torra sommaren för viltet.

Svar:     De som lider mest är klövdjur, vilka nog kommer att leda till att färre kid klarar vintern.

Bredband

Flera av Norrtälje energis kunder är igång.

För IP-only går arbetet med ”lågfart”, sannolikt kommer det först i gång senare i år. Föreningen har haft kontakt med dem angående återställningen av våra maker och det pågår nu.

Den nya mobilmasten, som detta år har tagits i bruk, uppfattas avsevärt ha förbättrat för de som använder mobildata.

Medlemsregistret

Med anledning av införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) har även föreningen sett över sin hantering av medlemsuppgifter. Föreningens policy för hantering av medlemsuppgifter finns nu publicerad på webben.

Övrigt

Lars-Göran Uddholm välkomnade alla med att komma med förslag på saker föreningen borde göra. Det går bra att sända dem med e-post till ordföranden eller någon annan i styrelsen.

Ett gott exempel på en aktivitet är det biblioteket med bytesböcker som nu finns på dansbanan. Det är okänt vem som har tagit initiativet.

Fråga:   När kommer dikesklippning ske?

Svar:     Det är vägföreningens ansvar. Att det inte har skett kan bero på torkan.

Fråga:   Midsommarstången var rutten och stormen blåste omkull den. Kommer det en ny?

Svar:     Det är Styrelsens ansvarar att skaffa en ny.

De flesta brevlådorna är åtgärdade utom vid 4-vägskorsnignen.

Fråga:   Får man placera brevlådor hur som helst?

Svar:     Nej. Postnord har reglemente på höjd och nummerordning. Tidningsbuden har dock annan syn på det och kan nog acceptera mer. Om ni undrar uppmanas ni att prata med brevbäraren.

Fråga:   Har vi frihet att ta bort lådor utan adresser som inte använts.

Svar:     Du har en viss frihet att göra det. Börja med att lägga en lapp för att få kontakt med ägarna av de tveksamma lådorna. Om ingen ger sig till känna, sätt ner dem på marken. Det är bättre om ni gör något, så får ni sedan åtgärda om det blir fel.

 

Mötet avslutades och Lars-Göran Uddholm uppmuntrade alla att komma till föreningens årsmöte 2019.

 

Vid protokollet
Staffan Hagnell