Föreningens årsmöte 2022

Tid: Lördagen den 23 april 2022. Mötet börjar 14.00 men kom gärna på kaffemingel redan 13:00.
Plats: Aulan Havet på Campus Roslagen, Astrid Lindgrens gata 2 A i Norrtälje.

I år hålls återigen föreningens årsmötet som ett fysiskt möte. Notera att det sker på en lördag och på Campus Roslagen i Norrtälje. Passa gärna på att komma lite tidigare och träffa era trevliga grannar på ett mingel med kaffe och bullar. Café Campus håller öppet för oss medlemmar från klockan 13.00 till 14.00. Caféet finns på nedre botten i samma hus som möteslokalen, Astrid Lindgrens gata 2 A.

Nedan finns möteshandlingarna.

Om du inte har möjlighet att själv delta så kan du utöva din rösträtt genom annan medlem som du givit en skriftlig fullmakt. Läs vidare om fullmakt här.

Välkomna önskar Styrelsen

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Justering av röstlängd
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disponering av resultatet
9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet
10. Fastställande av budget för år 2022, avgifter, samt sista inbetalningsdag
11. Fastställande av ersättning till funktionärer
12. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen.
13. Val av styrelse

a. ordförande 1 år
b. två ordinarie ledamöter 2 år
c. styrelsesuppleanter 1 år
d. två revisorer 1 år
e. två revisorssuppleanter 1 år
f. tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande 1 år

14. Behandling av inkomna motioner
15. Beslut om skogsgallring 2022.
16. Information

1. Av föreningens förvaltare
2. Av föreningens bryggansvarige
3. Av föreningens Jakt- och Fiskeansvarige
4. Av föreningens informations och hemsidesansvarige
5. Om midsommar

17. Övriga frågor
18. Årsmötet avslutas

Möteshandlingar