Hoppa till innehåll

Föreningens årsmöte 2024

Tid: Lördagen den 20 april kl 15.30, med kaffemingel från 15.00.
Plats: Folkets Hus Norrtälje, Galles gränd 5 Norrtälje

Bifogat finns mötesunderlaget.

Till medlemmarna i Håtö Tomtägarförening

Det är med stor glädje och förväntan jag välkomnar er alla till årets årsmöte. Årsmötet är
en viktig tidpunkt då vi samlas för att reflektera över det gångna året, fatta viktiga beslut
och planera för framtiden. Det är också en tid då vi som gemenskap får möjlighet att
stärka banden och fortsätta att utveckla vår förening.

Under det gångna året har vi tillsammans arbetat för att främja sammanhållning och
utveckling på Håtö. Vi har genomfört olika initiativ för att förbättra våra gemensamma
omgivningar och säkerställa en trivsam och hållbar miljö för oss alla. Genom ert
engagemang och deltagande har vi lyckats uppnå mycket, och jag ser med spänning fram
emot att tillsammans fortsätta Håtös positiva utveckling.

Vår förening bygger på gemenskap och samarbete, och det är tillsammans vi kan göra
skillnad. Jag vill därför passa på att tacka er alla för ert fortsatta engagemang och stöd
till vår förening. Medlemmarnas insatser är ovärderliga för att skapa en trivsam och
trygg miljö för oss alla.

Även i år har vi glädjen att ha en gäst som inleder mötet, Anders Ahlström
Räddningschef i Norrtälje kommer och berättar om Räddningstjänsten och hur vi kan
skydda oss från bränder och andra olyckor.

Med detta sagt ser jag fram emot en givande och gemytlig eftermiddag tillsammans på
årsmötet. Låt oss fortsätta att arbeta tillsammans för att göra Håtö till den bästa platsen
att kalla hem.

Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar,
Lars-Göran Uddholm Ordförande
Håtö Tomtägarförening

Kallelse till årsmöte 2024

Tid: Lördagen den 20 april kl 15.30, med kaffemingel från 15.
Plats: Folkets Hus Norrtälje, Galles gränd 5 Norrtäl
Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 4. Justering av röstlängd
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disponering av
  resultatet
 9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av budget för år 2024, avgifter, samt sista inbetalningsdag
 11. Fastställande av ersättning till funktionärer
 12. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen.
 13. Val av styrelse
  a. ordförande 1 år
  b. två ordinarie ledamöter 2 år
  c. styrelsesuppleanter 1 år
  d. två revisorer 1 år
  e. två revisorssuppleanter 1 år
  f. tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande 1 år
 14. Behandling av inkomna motioner (inga motioner inkomna)
 15. Beslut om skogsgallring 2024.
 16. Redovisning av resultaten från medlemsenkäten.
 17. Information
  1. Av föreningens förvaltare
  2. Av föreningens bryggansvarige
  3. Av föreningens Jakt- och Fiskeansvarige
  4. Av föreningens informations och hemsidesansvarige
  5. Om midsommar
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötet avslutas
  Välkomna önskar Styrelsen