Håtö tomtägareförenings sommarmöte 2022

Söndagen den 31 juli 2022 kl 14.00
Vid dansbanan på Haget

Ordföranden hälsar välkomna

Tomtägareföreningens ordförande Lars-Göran Uddholm hälsade denna fina sommardag deltagarna varmt välkomna till mötet.

Han konstaterade att området har utvecklats och ändrat karaktär sedan det etablerades på 50-talet och att Coviden har påverkat oss som individer. Vi är nu allt fler som tillbringar längre tider på Håtö och det blir fler fastboende här.

Han berömde arbetet med promenadslingan runt Håtö och tackade för initiativet. En majoritet av deltagarna har gått slingan och deltagarna instämmer i hur fin den har blivit.

Han tackade arrangörerna av årets midsommarfirande. Den samstämmiga bedömningen är att det blev mycket lyckat. Att finna nya lekledare för dagen är en utmaning. Föreningen vore mycket tacksam om någon medlem skulle kunna åta sig detta.

Våra allmänningar

Föreningens förvaltare Arne Roloff hade under det gångna året fullt upp med våra allmänningar.

Vassklippning

Året vassklippning genomfördes sista veckan i juli. Arbetet var i år mycket inriktat på sträckan mellan Håtöviken och Lermaren.

Skogsvård

Under fjolåret gjordes ett mer omfattande arbete vid Bo. Det skedd i samarbete med kurser för arborister och för kursen att ta motorsågskörkort. Med på kursen var fyra deltagare från styrelse som nu har fått sina motorsågskörkort.

Det har varit mycket jobb med promenadslingan. Flera partier har grusats, bland annat vi stora badet. Det har även byggts flera spångar med hjälp av frivilliga. Det gör det nu lättare att passera de sanka avsnitten.

Ängar

Avsikten är att våra ängar ska underhållas och vi ska ha blomsterängar. Därför ska gräset tas bort efter det slagits.

Stora badet

Den gamla toaletten har ersatts vid det stora badet. Arbetet utfördes av Bo Nilsson och Arne. Toaletten har flitigt använts sedan dess.

Fråga: Det är önskvärt med mera sand till stora badet. Det var länge sedan sist och sanden börjar nu tunnats ut.
Svar: Noterat, få se vad pengarna räcker till.

Fråga: Vad göra med bävern?
Svar: Det finns två bävrar här. En har sin hydda på den östra sidan om kanalen till Lermaren. I våras fällde den en björk över kanalen för att dämma upp. Den har även tagit några andra björkar. Bedömningen är dock att det ännu inte är ett problem. Inget beslut har tagits.

Fråga: Får man hjälpa till att märka upp promenadslingan?
Svar: Jättebra, gör det gärna. Färg finns. Frivilliga krafter uppskattas!

Information om våra bryggor

Gunnar Berg, ansvarig för föreningens bryggor, berättade att det finns 11 bryggor på vårt område varav 10 används. För stunden är ca 180 båtplatser uthyrda till föreningens medlemmar. De som är intresserade av båtplats uppmanas titta på föreningens hemsida, www.håtö.se, där det framgår på vilka bryggor det finns lediga platser.

Det är föreningens bryggbasar som gör det stora jobbet med att sköta det löpande arbetet för varje brygga. Gunnar tackar dem därför speciellt för deras goda arbete. Gunnar och bryggbasarna träffas en gång per år för att tillsammans planera kommande arbeten och ta fram ett underlag till budgeten.

Det finns relativt gott om båtplatser för mindre och medelstora båtar. För att få flera större båtplatser krävs det att ombyggnationer görs. Om ni är intresserad av en bryggplats ska ni höra av er till den aktuella bryggans bryggbas. Den aktuella bryggbasförtekningen finns på föreningens webbplats, https://håtö.se/hato-tomtagarforeninge/hato-tomtagarforening-bryggor/

Under förra året togs det fram ett regelverk för bastuflottar och ett för kanotställ. Vi i styrelsen vill stödja sådan verksamhet, men det måste ske på ett sätt så att det inte stör. En bastuflotte och ett kanotställ har tillkommit under året.

Under v33 planeras arbete påbörjas med iläggningsrampen.

Under 2023 kommer B-bryggan förlängas för att möjliggöra för större båtar.

Gunnar varnade för att båtmotorstölder vanligtvis återkommer efter skolstatart. 3000 motorer skäls årligen i Sverige och Norrtälje är den kommun som är värst utsatt. Hjälps därför åt med att vara vaksamma. Rör er i området även sena kvällar, natt och tidig morgon och rapportera om ni ser något. Gunnar berättade att han tillsammans med bryggbasarna tittar på Coboats-appen, för att se om den kan användas för att effektivisera informationsutbytet.

Avslutningsvis påminde Gunnar om havstulplaner och att det finns en tjänst som sänder SMS-varningar om detta.

Jakt och fiske

Anders Lundsten, föreningens ansvarige för jakt och fiske kunde inte närvara, så punkten presenterades kortfattat av Lars-Göran. Han berättade att tack vare jakten är vildsvinen för stunden borta från Håtö.

Dan Svennberg, ordförande fiskevårdsföreningen berättade om fiskevårdsföreningens arbete. Han berättade att rollen som ordförande gör det möjligt för honom att få kontakt med kommunen, för att bland annat tala om skarvjakt. Det är nu mindre skarv till följd av att 60 jaktdagar har genomförts i år. De börjar nu dock komma tillbaka igen. Många olika tillstånd krävs för att få jaga.

Fiskevårdsföreningen arbetar även mycket med reproduktionen av fisk. Risvasar har byggts för fiskleken. Utplantering av fisk har gjorts. Det är ett problem med det stora antalet spigg som äter gäddrom. Dan ser gärna att flera frivilliga engagerar sig och hjälper till i arbetet.

Fråga: Det är viktigt att understryka att det inte bara är för fiskens skull utan även för vattenkvalitén som arbetet bedrivs. Det har varit tydligt att vattnet i Håtöviken har blivit klarare. Det kan bero på arbetet med fiskutsättningen.

Svar: Instämmer, fiskevårdsföreningens arbete är naturvård.

Medlemsregistret

Punkten presenterades av föreningens Informationsansvarig, Staffan Hagnell. Föreningen har sedan många år ett medlemsregister, som används för att: kalla till föreningens årsmöten, fakturera årsavgifter, årligen sända ut en föreningsmatrikel till föreningens medlemmar samt för att informera medlemmarna om aktuella händelser och aktiviteter på Håtö och vid behov ta individuella kontakter med medlemmar.

Tack vare medlemsregistret kan vi följa utvecklingen av den postadress som medlemmarna angivit som hemvist. De är:

Ort Antal maj 2014 Antal juli 2022
Norrtälje 24 37
Stockholm 33 36
Täby 21 19
Sollentuna 17 16
Bromma 11 9
Solna 17 8
Vallentuna 9 8
Lidingö 8 7
Uppsala 6 6
Huddinge 5 6

Den största förändringen på dessa 8 år är att medlemmar med Norrtälje som hemvist har ökat stort och har nu gått om Stockholm. Av de 37 medlemmar med Norrtälje som sin postadress, har 27 sin hemadress på Håtö (nästan 12% av föreningens 229 medlemmar). I fjol var det 24. Vi blir alltså så sakteliga allt fler bofasta i området!

Årsmötet 2023

Lars-Göran Uddholm frågade deltagarna om var de ville ha föreningens medlemsmöte framöver. Om de ville ha mötet på en vardagskväll i Stockholmsområdet eller en helg i Norrtälje. Mötet besvarade frågan med att tydligt ange att de föredrog alternativet en helg i Norrtälje. Lars-Göran tog det svaret till sig.

Info från vägföreningen

Lars-Göran Uddholm är även ordförande i vägföreningen. Han berättade att vägföreningen är en samfällighet bestående av 480 fastigheter.

Då beslut har fattats om att stänga av in- och utfart till E18 från norra Håtö (andra sida av E18), så pågår nu en förrättning för att bryta ut de fem berörda fastigheterna och flytta över dem till föreningen Torstenboda.

Vägföreningens skötselområde sträcker sig ca 2 meter ut från vägen. Underhåll sker för att hålla dikena öppna och där med vägen i ett gott skick. Det är bra om varje fastighetsägare sköter området utanför er tomt mot vägen.

Kostnaderna för diesel ökar och därmed kostnaden för entreprenaden. En ekonomisk osäkerhet för vägföreningen är kostnaden för vinterunderhållet. Den årliga kostnaden variera mellan 0 och 0,5 Mkr.

Midsommarfirandet 2023

Midsommarfirandet planeras som vanligt för 2023. På tur att arrangera står pumpgrupp nummer 1.

Övriga frågor

Gunnar Berg berättade om initiativet som tagit för att hålla rent på våra stränder från gamla båtar. De kommer efter detta möte gå runt och inventera gamla båtar.

Vid föreningens årsmöte i april konstaterades det att det inte finns några soptunnor för hundbajs på området. Ett förslag väcktes om hjälpas åt genom att erbjuda möjlighet att få kasta hundbajs i våra soptunnor. De fastighetsägare som kan tänka sig detta kan sätta upp en lapp på sin soptunna. Inför mötet hade sådana lappar tagits fram och de delades ut. Åtgången var strykande!

Vid protokollet
Staffan Hagnell