Hoppa till innehåll

Hyra av båtplats

Det finns ett fåtal lediga platser på föreningens bryggor, se nedan. Om du är intresserad av att hyra en bryggplats, kontakta då den ansvariga bryggbasen direkt! En bryggplats kostar för närvarande 800 kronor per år att hyra.

Lediga platser (2022-06-19)

BryggaGrunda

Normalt djup

KommentarBryggbas
A001 på kö.Roland Kärvestad
roland.karvestad@gmail.com
070-898 98 90
AB102 platser lediga.Thomas Löfgren
thomas.lofgren@mercuri.net
070-232 98 99
AK511 bomplats ledig, övriga grunda.Lars Modigh
lars.modigh@hotmail.com
070-344 53 94
B166 djupa platser för större båtar, en grund.Hans Grytter
hassegrytter@gmail.com
076-209 76 17
C10Daniel Fagerberg
daniel.fagerberg@hotmail.com
072 322 95 77
D10Peter Norlen
peternorlen4@gmail.com
070-222 33 61
F10Två på kö.Uffe Siljeholm
Uffe.siljeholm@gmail.com
073-031 83 90
G202 lediga platser för mindre båtar. Två på kö.Wiking Skönborg
Persängsv. 34
wiking.skonborg@gmail.com
J303 lediga platser för mindre båtar.
2 på kö.
Per Lindhall
Per.lindhall@gmail.com
070-397 28 00
K11För mindre båt utan motor samt smal båt.Gunnar Berg
gunnar.berg@xylem.com
070-299 72 49

Om du är intresserad av att hyra en bryggplats eller vill veta vem som innehar av bryggplats, kontakta då den ansvariga bryggbasen direkt!  Ansvariga bryggbasar finner du i tabellen ovan eller in denna  Bryggbasförteckning.


Regler för båtplatser hyrda av Håtö Tomtägareförening

fastslagna av HTF styrelse 2023-06-10

Båtägarens skyldigheter och ansvar:

 1. Båtägaren är helt ansvarig för handhavandet av sin båt enligt dessa stadgar och sjölagen. Detta ansvar bör båtägaren täcka genom en ansvarsförsäkring.
 2. Båtägaren ansvarar för att båten är förtöjd på ett säkert sätt. I bryggan ska båten förtöjas med fasta ringar och fjädrar. Båten ska vara väl avfendrad. Tampar avlägsnas på vintern.
 3. Båtägaren ansvarar för att båten är borta från bryggan under tiden 1 december – 1 april. Detta gäller stenkistebryggorna.
 4. Om bryggbas måste vidta särskilda åtgärder för att förhindra skada på båtar eller brygga, ska båtägaren ersätta Tomtägareföreningens kostnader.
 5. Båtar och utrustning förvaras på egen risk. Håtö Tomtägareförening är ej i något fall ersättningsskyldig för skada som uppstår på båtägarens båt eller utrustning. Båtägaren bör anskaffa lämplig sakförsäkring.
 6. Om båtägare ej avsäger sig rätten till båtplatsen före 15/4 innevarande år är båtägaren betalningsansvarig för båtplatsen under innevarande år.
 7. Båtägare som säljer sin fastighet och därmed utträder ur Håtö Tomtägareförening förlorar rätten till sin båtplats och kan ej överlåta denna till den nya ägaren utan bryggbasens tillstånd.
 8. Båtägare som ej fullgör sina förpliktelser gentemot Håtö Tomtägare förening riskerar att förlora rätten till sin båtplats.
 9. Båtägare som ej utnyttjar sin båtplats under två år, för egen båt, förlorar rätten till automatisk förlängning för sin plats.
 10. Gästande båtar ska anmälas till bryggbasen som anvisar plats.
 11. Båtägare måste inhämta godkännande av bryggbas för att flytta Y-bommar eller vidta andra åtgärder som ändrar båtplatsers storlek eller placering.
 12. Föreningen strävar efter att ha enhetliga bommar av ändamålsenliga typ för att skador ej skall uppstå på bryggorna. Bryggbasen skall därför alltid godkänna bomtyp innan bom monteras.

Bryggbasens skyldigheter och ansvar:

 1. Bryggbasen ansvarar för att fördela lediga båtplatser till medlemmar i Håtö Tomtägareförening.
 2. Om särskilda skäl föreligger kan bryggbas bestämma att medlem ska byta båtplats.
 3. Bryggbasen eller av denne utsedd person äger rätt att gå ombord på medlems båt.
 4. Bryggbasen ska före 1 maj innevarande år tillställa bryggchef/kassör/ aktuell förteckning av båtplatser, samt löpande under året om det sker förändringar på bryggan.
 5. Bryggbasen ska under året delge styrelsens bryggansvarige behov av reparationsåtgärder.
 6. Bryggbasen ansvarar för ordning kring och på bryggan, samt att aktuell båtplatsförteckning och stadgar finns anslagna i anslutning till bryggan. Denne ska även se till att badstegen tas upp i god tid varje höst.
 7. Bryggbasen eller enskilda medlemmar äger ej rätt att besluta om sådant som ändrar på bryggans funktion eller medför kostnader för föreningen.
 8. Bryggbasen ansvarar för att städning utförs omkring bryggan, ex att uttjänta bojar, bojstenar och kättingar avlägsnas

Föreningens ansvar  

 1. Föreningen äger max två Y-bommar per brygga för att det skall finnas möjlighet för alla båtplatsinnehavare att ha en Y-bom på varje sida av sin båtplats. Övriga Y-bommar ägs av båtplatsinnehavarna. Vid båtplatsinnehavarbyte sker övertagande av Y-bom direkt mellan föregående och tillträdande båtplatsinnehavare utan styrelsens inblandning. Det finns därför ingen garanti för att det skall finnas en Y-bom på vardera sidan av båtplatsen.

Tvist

 1. Vid eventuella tvister i någon av punkterna ovan avgörs frågan av HTF styrelse.

Ladda ner Regler för båtplats