Hoppa till innehåll

Stadgar för Håtö tomtägareförening

Här kan du ladda ner föreningens stadgar

Stadgar för Håtö tomtägareförening

Antagna på årsmöte den 9/3 2011

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är Håtö Tomtägareförening.

§ 2. Föreningens säte

Föreningens säte: Stockholm

§ 3. Ändamål

Föreningen är en religiöst- och partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen ska för övrigt utgöra organ vid förhandlingar med utomstående vid frågor som rör medlemmarnas gemensamma intressen, befrämja åtgärder för medlemmarnas trivsel samt utöva tillsyn över att området uppfyller goda sanitära och estetiska förhållanden.

§ 4. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening. Vad avser post-och-bankgiro tecknas föreningen av ordförande och kassör i förening.

§ 5. Medlemskap och medlemsförpliktelser

Medlemmar i föreningen är ägarna till fastigheter på Håtö som avstyckats från stamfastigheten Håtö 2:6 i dåvarande Frötuna socken, Norrtälje kommun i Stockholms län.

Med ägare avses person som har lagfart på fastigheten eller om lagfart inte blivit sökt, har sådana handlingar att han är berättigad att erhålla lagfart. Om fastighet har flera ägare ska en ägare utses som företrädare genom anmälan till föreningens styrelse. Om en person är ägare till flera fastigheter i området ska han fullgöra alla förpliktelser gentemot föreningen för var och en av fastigheterna.

För ägare enligt ovanstående definition är medlemskap i föreningen obligatoriskt.
Medlem ska genom styrelsens försorg erhålla information om föreningen samt ett exemplar av föreningens stadgar.

Medlemmar ska efterfölja de beslut och överenskommelser som stadgeenligt har fattats av årsmöte och styrelse.

§ 6. Allmän ordningsbestämmelse

Varje medlem ska tillse att angränsande tomter, marker, vägar eller vatten inte utsätts för förorening, förstörelse eller annan störande inverkan från dennes egendom eller från personer som vistas där. Särskilda ordningsregler kan fastställas av årsmötet och styrelsen.

§ 7. Överlåtelse av fastighet

Om fastighet byter ägare ingår den nya ägaren med samma rättigheter och förpliktelser som medlem i föreningen. Medlem ska vid överlåtelse informera den nya ägaren om föreningen samt informera styrelsen om överlåtelsen. Medlem som överlåtit sin fastighet utgår ur föreningen från och med den dag köpeavtalet undertecknats och förlorar då all rätt till andel i föreningens tillgångar. Eventuell båtplats vid föreningens brygga övergår ej till den nye ägaren. Inbetalda avgifter kvarstår hos föreningen till förmån för den nye ägaren.

§ 8. Medlemsavgifter

Avgifter till föreningen består av en årsavgift per fastighet samt av särskilda avgifter, t ex för båtplats. Avgifternas storlek samt förfallodag fastställs årligen av årsmötet. Extra årsmöte kan besluta om tilläggsavgift. Den medlem som ej betalt sina avgifter inom föreskriven tid erhåller först en skriftlig påminnelse. Betalas ej avgiften trots påminnelse vidtages inkassoåtgärder.

§ 9. Årsmötet

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla föredragningslista, verksamhetsberättelse, balans-och-resultaträkning samt motioner. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

§ 10. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Lagfaren ägare som fullföljt sina medlemsförpliktelser äger en röst. Rösträtten utövas av endast en person/fastighet. Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom familjemedlem enligt regler i § 12 eller genom ombud som själv är medlem. Ombudsröstning ska styrkas med skriftlig fullmakt. Ingen får genom fullmakt rösta för mer än en medlem.

Medlem som ej har rösträtt har yttrande-och-förslagsrätt på mötet.

§ 11. Beslutsordning och omröstning

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering). Val avgörs genom relativ majoritet dvs den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det så ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. I annat fall ska lotten avgöra.

§ 12. Funktionärsval

Medlem eller dennes make/maka, sambo, myndigt barn, förälder eller annan delägare är valbar som funktionär.

§ 13. Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras

1. Val av ordförande vid årsmötet
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Justering av röstlängd
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret
8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disponering av resultatet
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
11. Fastställande av kostnadsersättningar till funktionärer
12. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter samt inbetalningsdatum
13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
14. Val av två övriga ledamöter för en tid av två år
15. Val av minst en suppleant för en tid av ett år. Om två eller fler suppleanter väljs skall det vara med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
16. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa för en tid av ett år
17. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Av dessa ska en väljas som sammankallande
18. Behandling av motioner
19. Övriga ärenden

Punkt 14 övriga ledamöter: Väljes växelvis på två års mandattid därför att ej mer än tre av de ordinarie ledamöterna bör bytas ut samtidigt.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 14. Extra föreningsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst femtio av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan ska inges skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Vid extra föreningsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. För övrigt tillämpligt vid extra föreningsmöte gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.

§ 15. Valberedning

Årsmötet utser tre ledamöter i valberedning för tiden till nästa årsmöte varav en ska vara sammankallande. Valberedningen skall i god tid före årsmötet samråda med sittande styrelse.

§ 16. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en kassör samt en förvaltare. En av de ordinarie ledamöterna skall utses till huvudansvarig för bryggor.

När ordinarie ledamot inte kan närvara vid styrelsemöte inträder suppleant enligt den turordning som fastställts av årsmötet.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut från styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen ska

  • inom sig utse till firmatecknare ordföranden och kassören i förening företräda föreningen
  • verkställa av årsmötet fattade beslut ansvara för och förvalta föreningens tillgångar
  • avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår
  • kalla medlemmarna till årsmöte och förbereda detta möte
  • förbereda alla ärenden där årsmöte ska fatta beslut
  • utöva tillsyn att föreningens medlemmar och föreningen följer dessa stadgar samt att i övrigt leda föreningen på ett sådant sätt att ändamålet uppfylls
  • föra medlemsförteckning

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och andra bindande regler och beslut efterlevs.

Vice ordföranden ersätter ordföranden vid dennes frånvaro.

Sekreteraren ska föra protokoll vid styrelsens och föreningens sammanträden se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvarade på ett betryggande sätt årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören ska se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen svara för föreningens bokföring enligt god redovisningssed vilket också innebär skyldighet att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid samt i övrigt tillse att myndigheter och andra får de uppgifter som krävs föra inventarieförteckning samt tillse att föreningens tillgångar är försäkrade på ett betryggande sätt

Förvaltaren ska utöva tillsyn över och ansvara för att skogsvård och övrig skötsel av föreningens allmänningar sker enligt gällande beslut

Bryggansvarig ska tillse att bryggornas underhåll sköts och att gällande stadgar för innehav av båtplats efterlevs.

§ 17. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

§ 18. Räkenskaper

Styrelsen svarar för att föreningens räkenskaper förs i enlighet med bokföringslagen samt god.. redovisnings- och föreningssed. Räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår.

§ 19. Revision

De av årsmötet valda revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorerna ska avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. Innan anmärkning framställs i revisionsberättelse ska styrelsen beredas tillfälle till yttrande i saken.

§ 20. Klagomål

Eventuella klagomål ska framställas skriftligen till styrelsen. Styrelsen är därefter skyldig att göra en undersökning och själv avgöra ärendet på ett styrelsesammanträde och svara skriftligen. Styrelsen kan också välja att hänskjuta ärendet till nästkommande årsmöte.

§ 21. Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Dessutom krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Ändring kan genomföras endast om ändringsförslaget redovisats i kallelsen till årsmötet.

§ 22. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Dessutom krävs beslut av minst 4/5 av antalet avgivna röster. Om överskott uppkommer vid föreningens upplösning, ska behållningen tillfalla det ändamål som sista årsmötet beslutar.