Hoppa till innehåll

Regler för batuflotte vid föreningens brygga

Regler för angörande av bastuflotte vid föreningens bryggor fastställda av HTFs styrelse 2021-10-07.

Ansvar och ägarskap

Ansvar/

Föreningsform

 • En förening skall bildas som formellt äger flotten, nedan kallat Bastuförening.
 • Ett avtal skall för varje enskilt fall upprättas mellan Bastuföreningen och HTF (se bifogad mall)
 • Bastuföreningen ansvarar för det löpande underhållet samt avlägsnande av bastuflotten vid eventuell upplösning av Bastföreningen. Bastuföreningen ansvarar för att bryggplatsavgift betalas till HTF.
Maximalt antal bastuflottar per brygga
 • I syfte att inte i onödan störa eventuell utsikt och inte i onödan påverka åtkomst till bryggan begränsas antalet bastuflottar till maximalt en per brygga.
Medlemskap
 • I syfte att verka för en god stämning i området bör den bildade Bastuföreningen tillåta medlemmar i kringområdet till bryggan medlemskap över tid
 • Dock äger bastuföreningen som bildas för bastuflotten rätten att begränsa antalet medlemmar till 12. Maximalt tillåtet antal medlemmar per Bastuförening begränsas till 20.
Trivsel
 • Det åligger Bastuföreningen att säkerställa att (1) nedskräpning inte sker (2) omgivande boende inte störs och (3) andra medlemmar hindras åtkomst till bryggan

Byggnation och byggstandard

Tillstånd
 • Bygglov skall inhämtas från kommunen innan angörande av bastuflotte får ske vid HTFs bryggor.
 • Anläggande av bastuflotte kräver dessutom, i varje enskilt fall, tillstånd av HTFs styrelse.
Storlek och utformning
 • I syfte att minimera påfrestning på brygga och störning på omgivningen begränsas storleken på bastuflotten till max 7 x 4 meter. Bastubyggnaden får vara maximalt 2,5 meter hög. Färg och utförande bör göras för att i mesta möjliga mån smälta in med omgivningen.
Placering
 • Huvudsyftet för bryggorna är att angöra båtar. Därför kommer båtar prioriteras vid bryggorna.
 • I syfte att minimera risken för att bastuflotten upptar attraktiva båtplatser vid bryggan placeras bastuflotten nära land på grundare vatten. Slutgiltig placering sker i samråd med bryggbasen och bryggansvarig i styrelsen.
 • Bastuflottar på HTFs vatten skall alltid vara anslutna till en av HTFs bryggor.
Byggstandard
 • I syfte att minimera risk för brand eller annan skada skall bastuflotten byggas på ett hantverksmässigt sätt. Exempelvis måste brandskyddsregler för kamin och rökrör följas.
 • Förtöjning måste ske på ett sådant sätt att omkringliggande båtar eller brygga inte riskerar skada.
Säkerhet och ansvar
 • Bastuflotten skall utrustas med brandsläckare samt ha relevant försäkring
  (brand-, ansvars- samt skadeförsäkring).

Uppsägning

Uppsägning av Avtal
 • Om HTFs styrelse anser att bastuföreningen inte sköter bastuflotten i enlighet med ovanstående riktlinjer förbehåller sig HTFs styrelse rätten att säga upp avtal och bryggplats och därmed rätten att placera bastuflotten på Föreningens Vatten.