Hoppa till innehåll

Skötsel och trädfällning

 

Skötsel av allmänningar

Våra skogar och ängar präglas av mycket stora naturvärden och stor hänsyn måste tas, när ingrepp i naturen måste göras av skötselskäl. Den skog vi har på våra gemensamma ägor förvaltas med tanke på rekreation och naturvärden, inte fibertillväxt. Hela Håtö tomtägareförenings policy för skogsvård och avverkning på allmänningarna Information om skogsgallring finns att läsa här: Håtö tomtägareförenings policy för skötsel av allmänningar

Ansökan om trädfällning

Formulär för ansökan om trädfällning

Medlem eller en grupp av medlemmar kan begära att enstaka träd som finns i omedelbar närhet till deras fastighet skall fällas. Medlem som önskar fälla träd i närheten av sin egen tomt ska först fråga de närmaste grannarna. Om majoriteten av grannarna säger ja till trädfällningen ska trädfällaren lämna in frågan skriftligt till styrelsen på blankett som tillhandahålls av föreningensförvaltare. Den ska innehålla uppgifter om hur många träd man önskar fälla och orsak till varför man önskar fälla träden. Träden som avses ska på något vis beskrivas eller ritas ut. Förfrågan ska också innehålla en förteckning över vilka grannar som tillfrågats och vilken inställning de har.

Grundregeln är att styrelsen som helhet fattar beslut i avverkningsärenden och att alla tillstånd att fälla träd på föreningens marker meddelas skriftligt till sökande, inga muntliga överenskommelser gäller. Förvaltaren har dock mandat att själv besluta om tillstånd för mindre avverkningar om, träden ej är av stort allmänintresse (t.ex. en stor gammal ek) och de närmsta grannarna inte misstycker. Större ärenden skall alltid föreläggas styrelsen för beslut. I de fall då någon annan än tomtägaren själv skall anlitas för avverkningen, skall detta uppdrag skötas av förvaltaren.

Kostnaden för beviljad avverkning skall betalas av den eller de tomtägare som ansöker om tillståndet. Trädfällning ska alltid ske fackmannamässigt. Om något trots detta skulle skadas, är den fastighetsägare som lämnat in förfrågan till styrelsen ansvarig för skadorna. Samma fastighetsägare ansvarar också för att det städas upp efter trädfällningen.

Föreningens röjsåg och motorsåg

Strängare krav på motorsågskörkort gör att vi endast lånar ut föreningens röjsåg och motorsåg till den som har motorsågskörkort. Läs mer på organisationen Säker Skogs webbplats om olika situationer som kräver motorsågskörkort.

Information om avverkning av skog