Hoppa till innehåll

Städdagar

Städdag hösten 2023

Styrelsen vill tacka medlemmarna för de goda insatserna under höstens städdagar på Håtö och det fina resultatet. Städningen har i år verkligen varit omfattande och rejäl. 😊

Gallringen av sly resulterade i många stora rishögar utmed våra vägar. Föreningens förvaltare, Arne Roloff har sett till att flertalet av dessa redan har forslats bort. Ytterligare högar kommer att forslas bort senare under hösten eller under våren.

I år föreslog styrelsen att varje trivselområde (= städområde/pumpgrupp) själva skulle bestämma sina egna städdagar utefter vad som bäst passade medlemmarna och områdets behov. Styrelsen uppfattar att det generellt set har fungerat bra med att ha olika städdagar för de olika trivselgrupperna. Styrelsen önskade även att alla trivselområden skulle utse en kontaktperson, med uppgift att planera områdes skötsel, kalla områdets medlemmar till gemensamma städdagar och vid behov diskutera områdets skötsel med föreningens förvaltare. Styrelsen har dock noterat att det finns varierande traditioner i de olika trivselområdena. För några områden har det varit naturligt att samarbeta över gränserna med andra områden och ha en gemensam städdag. För andra har det varit naturligt att dela upp området i flera mindre delområden, där medlemmar har tagit sig an sina respektive närområden. På föreningens hemsida finns en uppdaterad lista över städområden och kontaktpersoner.

Styrelsen tar tacksamt emot alla funderingar och frågor på hur vi som förening fortsatt ska driva städarbetet av våra allmänningar. Hör gärna av er med era tankar till Staffan Hagnell staffan.hagnell@ip.se och/eller Arne Roloff arne.roloff@gmail.com.

 

Städdag våren 2023

Vårens städdag 2023 för Håtö tomtägareförening är lördagen den 25 mars, kl 09.00-12.00.

Förutom att vi på vårstäddagen gör nytta tillsammans så är det ett gott tillfälle att träffas och umgås med grannarna. Föreningen bekostar enklare förtäring. Ta tillfället i akt och avnjut korv och kaffe i vår fina natur tillsammans med dina grannar. Inkludera även gärna barnen.

Din medverkan är viktig för att vi ska kunna hålla efter våra allmänningar. Kan du delta ett par timmar vore det utomordentligt!

Som vanligt är upplägget att vi städa tillsammans på de delar av allmänningen som ligger närmast den egna tomten. För att enklare organisera arbetet, så har styrelsen delat in vår allmänning i 23 olika städområden. Indelningen är gjorde efter föreningens ”pumpgrupper”, se föreningens hemsida. Det förekommer dock att medlemmarna själva har organiserat sina städområden efter andra kriterier, vilket givetvis är helt i sin ordning.

Om du är osäker på vilket städområde du tillhör, vilka du ska arbeta tillsammans med eller helt enkelt är missnöjd med den nuvarande ordning, så kontakta Staffan Hagnell på mejl: staffan.hagnell@ip.se eller på telefon: 0709-999 275.

Förutom allas goda arbetsinsatser, så behövs även hjälp av engagerade personer i varje städområde som med glada tillrop hjälper till att engagera sina grannar och som fixar fika. Kan du hjälpa till med det, så hör av dig till Staffan Hagnell.

Styrelsen vill i år genomföra speciella arbetsinsatser vid stora badplatsen och längs Håtö-runtslingan under städdagen. Om det inte behövs någon städning i ditt område i år, så hör då i stället av dig till Bosse Nilsson (bo1955ni@gmail.com, 076-1006583) eller Arne Roloff (arne.roloff@gmail.com, 0739-10 92 54). Din medverkan är mycket välkommen.

Med förhoppning om en fin vår och en lyckad städdag

Vänliga hälsningar

Styrelsen


Frågor och svar om vårens städdag 2023

Fråga: Varför hålls vårens städdag så tidigt som den 25 mars?

Svar: Att vårens städdag hålls så tidigt som den 25 mars beror på att städningen bör göras innan fåglarna bygger bo och innan kommunens eldningsförbud träder i kraft. Det finns naturligtvis en risk att snön ännu ligger kvar. Om det inte går att genomföra städdagen, så får vi anpassa oss efter det.

Fråga: Måste städdagen förläggas kl 09.00-12.00 den 25 mars?

Svar: Syftet med att sätta ett gemensamt datum för vårstäddagen är att underlätta allas vår planering och säkerställa att vårstädningen blir av. Men, det står varje städområde fritt att välja en annan tid om det passar bättre.

Fråga: Vilket städområde tillhör jag?

Svar: På föreningens hemsida finns en förteckning över vilket städområde din fastighet tillhör, här finner du den informationen.

Fråga: Vem samordnar arbetet i mitt städområde?

Svar: Hur väl de olika städområdena är organiserade varierar. Om du är osäker på vad som gäller i ditt städområde så fråga dina grannar eller kontakta Staffan Hagnell på mejl: staffan.hagnell@ip.se eller på telefon: 0709-999 275.

Fråga: Vem ordnar fika?

Svar: Att ordna fika är en viktig uppgift för den som samordnar arbetet i ett städområde. Om denna person saknas, tveka inte att själv kliva fram. Föreningen bekostar enkel förtäring till städdagarna, exempelvis korv och kaffe.

Fråga: Hur får vi ersättning för utlägg för fika och förtäring

Svar: Kvitton lämnas till föreningens kassör. Föreningen bekostar enkel förtäring till städdagarna, exempelvis korv och kaffe.

Fråga: Varför är vi indelade i städområden?

Svar: Föreningen utvärderade våra städdagar år 2014. Då framkom det att den dåvarande ordningen med arbeten långt ifrån den egna fastigheten resulterade i ett lågt engagemang. Det beslöts då att skötseln av allmänningarna skulle delas upp mellan föreningens pumpgrupper. Pumpgrupperna fick därigenom ett utökat uppdrag, från att ha haft hand om vatten och midsommarfirandet till att nu även ansvara för den löpande skötseln av allmänningar i deras närområde. Det förekommer dock att medlemmarna själv har organiserat sina städområden på annat vis, vilket givetvis är helt i sin ordning.

Fråga: Vilken är ambitionen för städdagen?

Syftet är att hålla en lagom nivå och fokusera på sysslor som de flesta kan vara med och utföra, så som slyrensning. Syftet med vår städdag är inte att ersätta all professionell hjälp med underhållet av allmänningarna.

Fråga: Vad gör vi av rishögarna?

Svar: Antingen kan det eldas upp eller samlas ihop och läggas i högar vid vägrenen. Om det samlas i högar vid vägrenen, så ska det läggas i längder på upp till 4 – 5 m för att underlätta transport till flisning. Rotändan ska läggas i samma riktning i högarna för att underlätta hanteringen. Löv, plastsäckar, metallföremål eller stenar får inte läggas i högarna då dessa orsakar stora skador på flismaskinen. Föreningen kommer hantera bortforsling av högarna.

Om rishögarna eldas ska det ske på ett säkert sätt och det åvilar den som eldar att övervaka elden . Det bör även noteras att kommunen begränsar eldningen till vissa perioder under året.

Fråga: Vad är Håtö tomtägareförenings Skogsvårdsplan?

Svar: All mark i vårt område som inte är tomter är Håtö tomtägareförenings mark. Den marken äger och förvaltar vi boende gemensamt. Styrelsen är ansvarig för att alltid ha en långsiktig (5-10 år) skogsvårdsplan för våra allmänningar. Skogsvårdsplanen ska ange policy för skogsvård och avverkning på allmänningar. Planen ska fastställas på föreningens årsmöte. Den nuvarande skogsvårdsplanen har som syfte att hålla naturen öppen, men också få till stånd en nödvändig föryngring av skog och mark med målsättning på rekreation och naturvärden, inte fibertillväxt, läs mer på hemsidan om skogsvårdsplanen.