Nyheter

2016

Vidar small2016-07-13 Examensarbete om näringsläckage från Håtö Vidar Eriksson Nykäinen examensarbete om ”Näringsläckage från de kustnära fritidshusområdena Båtsviken och Håtö” är klart.

 

2016-06-22 Om fibertbyggnaden på Håtö Rickard Engberg, som bor på Brusmarvägen 10, har sökt information om planerna för fiberutbyggnaden på Håtö.

2016-03-13 Eldning under städdagen 16 april Då vår samfällighet är ett detaljplanerat område får inte eldning ske utomhus mellan 1 april-30 september.

Anslutning_tumb2016-03-28 Svar på frågor om VA-utbyggnaden
Här kommer svaren från Norrtälje kommun på de frågorna som ställdes på föreningens årsmöte.

 

Årsmöte2016-144x852016-03-27 Protokoll fört vid årsmötet
Här kan du ta del av protokollet från tomtägareförening årsmöte den 17/3 2016

 

Vägarbete_tumb2016-03-01 Ett tips i anläggningstider
Ett tips för er som vill undvika fordonen som arbetar med att anlägga det kommunalt VA är åka när jobbarna har raster.

 

Årsmöte_tumb2016-02-22 Underlag till föreningens årsmöte 2016
Håtö tomtägareförening håller sitt årsmöte torsdagen den 17 mars 2016, kl 18.30. Kaffe serveras från kl 18.00. Som vanligt ses vi på Solna gymnasium Råsundavägen 80.

 

Karta_tumb2016-02-06 Planerade arbetsområden för utbyggnaden av vatten och avlopp. Kommunen har återkommit med en karta över de planerade arbetsområdena som där träd kommer att fällas.

 

Årmöte tumb2016-01-10 Föreningens årsmöte 2016 När julen nu är utstädad är det dags att blickar framåt och boka in Håtö tomtägarförenings årsmöte 2016! I år hålls mötet på Solna gymnasium Råsundavägen 80 (samma lokal som vanligt) den 17 mars 2016, kl 18.30.

2015

Iläggningsrampen_tumb2015-10-10 Arbete med rampen. P g a fortsatt kapacitetsproblem och sjukdom hos entreprenören har inte förbättringsarbetena på rampen kunnat utföras som tidigare planerats.

 

Iläggningsrampen_tumb2015-09-19 Båtiläggningsrampen är avstängd under perioden 28/9-8/10. Föreningens båtiläggningsramp belägen vid K-bryggan på Uddskogsvägen är avstängd för underhållsarbeten från den 28 september och fram till senast torsdagen den 8 oktober.

Sommarmöte2015-tumb2015-07-31 Tomtägareföreningens sommarmöte 26 juli. För andra året i rad höll Håtö Tomtägarförening sitt sommarmöte för att under otvungna former gå igenom föreningens angelägenheter. Till mötet kom över 100 deltagare som trotsade molnen och den starka blåsten.

Brygga_Badstranden_tuimb2015-07-24 Upprustning av Trampolinbadet. Vi har nu givit vår gemensamma badplatser “Trampolinbadet” ett ordentlig lyft, med mer ny sand, lagade bänkar, slyröjning och en helt
ny trampolinbrygga.

Vassröjning_20150715_tumb2015-07-17 Årets vassklippning på Håtö. Under de tre dagarna 13-15 juli har vi röjt vass runt våra bryggor och stränder. Arbetet samordnades med Vikens och Håtövikens föreningar.

 

Bryggmöte_2015_tumb2015-06-13 Rapport från årets bryggbasmöte. Den 13 juni hölls det sedvanliga bryggbasmöte för att diskutera skicket på föreningens bryggor, reparationer och framtida underhållsåtgärder.

 

Nya K-bryggan_tumb2015-05-16 Ny K-brygga på plats.  I enlighet med underhållsplanen har en ny K-brygga anskaffats, den nya bryggan är bredare och högre för att vara bättre anpassad till nuvarande och framtida behov för båtplatser med Y-bommar.

Håtöring2015-05-02 Förhandsvisningen av Håtös promenadstig den 16 maj. Följ med Lars-Göran Johansson, föreningens förvaltare, på en vandring runt Håtö. Avsikten är att förlänga de stigar som redan finns till att bli en sammanhängande promenadväg runt hela vårt Håtö.

 

2015-04-12 Medlemsutskick 2015. Det årliga utskicket till medlemmarna har sänts med posten. Ni kan även ta del av det här.

 

Årsmöte_liten2015-04-03 Protokoll från föreningens årsmötet 2015.
Föreningen höll som planerat sitt årsmöte den 18 mars. Här kan du ta del av mötesprotokollet.
Föreningens ordförande Lars-Göran Uddholm öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna…

 

Vidar small2015-03-22 Studie av näringsläckage från enskilda avlopp på Håtö.
För att undersöka vilken effekt Norrtälje kommuns utbyggnad av kommunalt VA faktiskt har för att minska näringsflöden till Östersjön startas nu en studie där Håtö-området kommer att ingå.

 

2015-02-25 Kallelse till årsmöte 2015.
Kallelse till föreningens årsmöte den 18 mars 2015.

2014

2014-11-29 Städområden
På Håtö tomtägareförenings informella sommarmöte 2014-07-26 diskuterades att dela upp föreningens i städområden som var och en planerar och genomför sin skötsel av allmänningar i sitt närområde.

2014-10-19 Info om VA-utbyggnaden från Norrtäljekommun
Meddelande om VA-utbyggnaden på Håtö publicerats på Norrtälje kommuns webbplats:

2014-07-26 Anteckningar från Håtö tomtägareförenings sommarmöte
Ett sextiotal deltagare kom till Håtö tomtägareförenings sommarmöte där det under avspända former informerades och diskuterades aktuella frågor för föreningen.

Bryggor2014-07-18 Rapport från årets bryggbasmöte
Den 5 juli ägde det årliga bryggbasmötet rum där reparationer och övriga frågor diskuterades kring föreningens bryggor.

 

Sommarmöter 2014-07-26Sommarmöte 2014-07-26 för Håtö tomtägareförening
Styrelsen för Håtö tomtägareförening bjuder föreningens medlemmar till möte med kaffe och information om föreningens angelägenheter.

 

Information om fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp
Kommunen har nu tecknat avtal med alla föreningar på Håtö-området. Det innebär att man har påbörjat upphandling av entreprenör för utbyggnaden. Vecka 30 26/7 är sista datum för inlämning av anbud på totalentreprenaden för stamnätet.

Upphandlingen av VA-arbeten för Håtö pågår
Norrtälje kommun la ut följande information 2014-05-08 på deras webbplats om upphandlingen av Entreprenör för VA-anläggningsarbeten på Håtö.

Medlemsutskick 2014
Det årliga utskicket till medlemmarna i Håtö tomtägareförening har nu sänts med posten. Innehållet återfinns också här
.

Protokoll från årsmöte i Håtö Tomtägareförening den 13 mars 2014
Protokollet och presentationen från föreningens årsmötet 2014.

Kallelse till årsmöte 2014 den 13 mars 2014
Dagordning och mötesunderlag för föreningens årsmöte 2014.

2013

Föreningsmöte_20131109Protokoll fört vid extra föreningsmöte 2013-11-09
Beslut att uppdra åt styrelsen att slutförhandla och teckna avtal med Norrtälje kommun och Vattenfall.

 

Kommunen informerar 300x1682013-11-09 Kommunen informerar om VA
Sammanfattning från kommunens information vid Håtö tomtägareförenings extra föreningsmöte

 

Kallelse2013-10-19 Kallelse till extra föreningsmöte 2013-11-09
Extra föreningsmöte för beslut om upplåtelse av mark för förläggning av ledningar, pump- och transformatorstationer.

 

WP_20130609_0362013-09-26 Gallring av skog 2013
Arbetet med av skog följer den förvaltningsplan för åren 2009-2018 som tagits fram av en extern expert och som ligger till grund för vår förvaltning av skogen.